Dorpsplan Norg 2030

Vooraf

Beste Norgers,

Dankzij input van velen van u tijdens bijeenkomsten, door het invullen van de enquête of geïnterviewd in de Norger Courant, ligt er nu het Dorpsplan Norg. Wij zijn als bestuur blij dat we met elkaar, aan de hand van belangrijke thema’s, een flink aantal projecten, wensen en ideeën hebben opgehaald. Sommige projecten concreet, andere minder. Projecten die we met elkaar en met partners kunnen oppakken. Begin dit jaar zal het college van de gemeente Noordenveld gevraagd worden het plan vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad. We hopen dat de plannen dan ook voortvarend opgepakt zullen worden, maar dat kunnen wij niet alleen… Tijdens de laatste bijeenkomst hebben gelukkig vele dorpsbewoners aangegeven graag mee te willen denken en te werkende plannen concreet vorm te willen geven. Wij houden u dus op de hoogte. Voor nu veel leesplezier!

Bestuur Belangenvereniging Norg

Dorpsplan Norg 2030 is een dorpsplan met projecten, wensen en ideeën, groen en rijp. Bij elkaar gebracht door input op te halen bij organisaties, verenigingen, clubs én inwoners. Aan de hand van zeven thema’s wordt u meegenomen.
U zult vooral lezen dat Norg een prachtig dorp is om te wonen, dat het gemeenschapsgevoel groot is, de landschappelijke ligging ontzettend wordt gewaardeerd en er is altijd wat te doen! Met dit dorpsplan proberen we daar nog een schepje bovenop te doen.
In het volgende hoofdstuk nemen wij u mee langs de zeven thema’s met de bijbehorende projecten, wensen en ideeën. In hoofdstuk 2 vertalen we dit in een plan van aanpak. Hoe zorgen we er nu met elkaar voor dat het dorpsplan tot uitvoering wordt gebracht, wat, wie en hoe leest u hier terug. Een voorstel voor planning en prioritering ziet u in hoofdstuk 3.
In de bijlagen geven we een korte terugblik op het proces en in de bijlagen vindt u allerlei achtergrondinformatie zoals de uitkomsten van de gehouden enquête, samenvatting van de verschillende interviews en bijeenkomsten.

Opening Worteldagen 2019 op Kunsterf Norg

Belangenvereniging Norg pakte in 2019 de handschoen op om te komen tot een dorpsvisie voor Norg. Tijdens de eerste avond werden de aanwezigen gevraagd antwoord te geven op de vraag: “In 2030 is Norg…”. Hier kwamen zeven thema’s uit voort die bij het vervolg zijn gebruikt. Gaandeweg het proces is de keuze gemaakt geen visie te schrijven maar concreet te worden met een dorpsplan.
Per thema leest u eerst hoe er vanuit de Omgevingsvisie Noordenveld (1) en vanuit het dorp tegen aan wordt gekeken. Vervolgens wat er op het gebied van dit thema al speelt of concreet is uitgevoerd. En in het derde deel welke projecten, wensen en ideeën er zijn. Dit zijn altijd projecten/wensen/ideeën die door meerdere organisaties/verenigingen/clubs of inwoners zijn benoemd of gewaardeerd.

(1) Voor dit dorpsplan is specifiek naar het hoofdstuk Norg gekeken uit de Omgevingsvisie, de kernwaarden die voor heel Noordenveld gelden zijn niet specifiek opgenomen.

De 7 thema’s

 • Landschap en cultuurhistorie
 • Recreatie en toerisme
 • Voorzieningen
 • Jeugd
 • Verkeer en veiligheid
 • Sociale samenhang en samenwerking
 • Verkeer en veiligheid
 • Wonen en duurzaamheid

LANDSCHAP & CULTUURHISTORIE

Samenvatting vanuit interviews en enquête:
Norg is een prachtig dorp om te wonen. De landschappelijke ligging wordt ontzettend gewaardeerd. Er zijn voldoende voorzieningen om het landschap in en rond Norg te beleven. We moeten zuinig zijn op het dorpse karakter, de brinken, de houtwallen en boswallen langs akkers en zandwegen. Zorgen zijn er met name in de uitbreiding van (recreatie-) woningen en zonneparken. Veel Norgers zijn lid of betrokken bij organisaties die zich inzetten voor behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Natuurplaats Noordsche Veld
Struin & Duin belevingspad
Expeditie Norgerduinen
Bankjesproject Norg
Lampe’s Veentie
Groen speel- en sportterrein OBS De Hekakker
Intensiveren jeugdactiviteiten met natuurgidsen
Uitwerken gratis wandelroutes

Onderhoud openbaar groen/bermbeheer – versterken biodiversiteit – beheer en onderhoud landschapselementen
Planten beukenhagen op diverse locaties om specifieke karakter te versterken
Bankjes plaatsen in de buitenranden van het dorp
Zonering routes (o.a. ATB) in het bos
Handhaven op overlast door wildcrossers in natuur- en bosgebieden

Wordt Norg het follydorp van Nederland?

RECREATIE & TOERISME
Uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030:

Norg is het voorbeeld van “Drenthe doet wat met je!”
Norg is naast een woondorp ook een toeristisch dorp. Norg en haar omgeving is een interessant gebied om te recreeren en het anticipeert op de toeristische aantrekkingskracht van Veenhuizen.
De voorzieningen zijn afgestemd op de toeristen die Norg en omgeving bezoeken. Het centrum heeft een aantrekkelijk aanbod op het gebied van toeristische voorzieningen.
Het terrein van de Brinkhofweide biedt ruimte aan kleinschalige evenementen. Grootschalige evenementen vinden de ruimte op het evenemententerrein. Voor het gebied de Norgerduinen is een toekomstvisie vastgesteld en de het gebied is van grote recreatieve betekenis voor het dorp Norg. Het dorp benut de economische potentie van dit gebied.
Toerisme is belangrijk voor Norg, ook om de voorzieningen te behouden. Evenementen zetten Norg op de kaart. Toerisme & recreatie hangt vaak samen met andere thema’s, zoals landschap en cultuurhistorie, verkeer en voorzieningen.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Natuurplaats Noordsche Veld
Struin & Duin belevingspad
Verschillende excursies en (natuur-) activiteiten
Expeditie Norgerduinen
Recreatieve ontwikkeling Stuifduinen & Langeloerduinen
Uitwerken gratis wandelroutes
MTB- routes

Sturing geven aan toerisme en recreatie
Zonering van (natuur-) gevoelige terreinen
Norg, Follydorp van Nederland
Permanente bewoning Oosterduinen, maar bos blijft bos
Ontwikkeling kleinschalige dagattracties (als voorbeelden: maisdoolhof, kinderboerderij, midgetgolf)

VOORZIENINGEN
Uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030:

Er is bewustwording van afname van het aantal dorpsbewoners, deze bewustwording zorgt voor anders denken over de toekomst van het dorp. De inwoners maken gebruik van de voorzieningen in het dorp en zijn op een niveau die passen bij de bevolkingsomvang. De voorzieningen zijn afgestemd op de toeristen die Norg en omgeving bezoeken maar hebben ook een aantrekkingskracht voor inwoners uit de omgeving van Norg.
Er is een cluster van voorzieningen bij De Brinkhof en ruimte voor uitbreiding van diverse voorzieningen. Het terrein van de Brinkhofweide biedt ruimte voor kleinschalige evenementen. Het gebied rond het zwembad wordt gebruikt voor diverse activiteiten in de vrijetijdsbesteding. Grootschalige evenementen hebben de ruimte op het evenemententerrein. Het gebied van de Vluchtheuvel is ontwikkeld met een bij het dorp en gebied passende functie.

Samenvatting vanuit interviews en enquête:
Het voorzieningenniveau in Norg is op peil, alleen dat warenhuis, moet die er nu wel of niet komen?

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Sport- en speelvoorzieningen: veel vernieuwing op sportgebied (padel, kunstgrasveld, survivalbaan),
Lampe’s Veentie,
Groen speel- en sportterrein OBS De Hekakker
Sportcoaches
Beweegdorp Norg
Recreatieve voorzieningen: Bankjesproject Norg, Struin en Duinpad, Natuurplaats Noordsche Veld

Breed inzetbaar trimparcours
Speelterrein Oosterveld
Behoud/Vernieuw de Brinkhof
Toegankelijke informatie en voorzieningen
Onderzoek naar bredere inzetbaarheid evenemententerrein en sportterreinen
Bevorderen samenwerking tussen sportclubs.
Onderzoek naar toekomstbestendige nieuwbouw/verbouw sportaccommodaties
Herinrichting locatie Molenduinbad
Muziekkoepel Kerkbrink

JEUGD
Samenvatting vanuit interviews en enquête:
Er zijn genoeg sportmogelijkheden voor jongeren maar geen ontmoetingsplek. De jeugd wil graag zelf nadenken over hoe activiteiten/samenkomsten kunnen worden georganiseerd. De aansluiting van het openbaar vervoer op Groningen moet beter.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Natuurplaats Noordsche Veld
Struin & Duin belevingspad
Lampe’s Veentie
Groen speel- en sportterrein OBS De Hekakker
Sportcoaches

PROJECTEN, WENSEN EN IDEEEN
Jeugdsoos
Verlichting van wegen buiten/naar het dorp
Optimaliseren busverbinding Norg- Groningen
Evenementenkalender voor ‘jong Norg” (feestweek, thema’s door het jaar heen)
Contact zoeken en onderzoeken behoefte leeftijdsgroepen (via social media) door team van jongeren

Speelterrein Oosterveld

Diverse activiteiten in de vakanties


VERKEER & VEILIGHEID
Samenvatting vanuit interviews en enquête:

Verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en parkeren zijn een aantal van de onderwerpen die onder dit thema vallen. Norg staat bekend om zijn vele activiteiten en evenementen. Naast verkeersveiligheid is dan ook de samenwerking met organisaties zoals EHBO, verkeersregelaars en vele andere vrijwilligers belangrijk om de veiligheid te waarborgen.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Diverse AED’s opgehangen in het dorp
Rotonde Eenerstraat
Routing parkeerterreinen

PROJECTEN, WENSEN EN IDEEEN
Zorgen om de ondergrondse gasopslag Langelo
Behoud wijkagent en brandweerpost
Herinrichting locatie Molenduinbad
Optimaliseren busverbinding Norg- Groningen
Verlagen verkeerssnelheid Donderseweg en Oosteind
Oversteekbaarheid wegen bij cruciale locaties verbeteren
Verlichting van wegen buiten/naar het dorp
Onderzoek verbeteren verkeersdoorstroming centrum

SOCIALE SAMENHANG & SAMENWERKING
Uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030:

De sociale betrokkenheid van de bewoners in en met het dorp is een kernkwaliteit. Er is bewustwording van afname van het aantal dorpsbewoners, deze bewustwording zorgt voor anders denken over de toekomst van het dorp. De gemeenschapskracht is benut om de leefbaarheid in stand te houden.

Samenvatting vanuit interviews en enquête:
Sociale samenhang gaat over leefbaarheid, betrokkenheid, samenwerking, omzien naar elkaar en verbinding. Norg is een saamhorig dorp, koester dat. Veel mensen doen vrijwilligerswerk maar soms is het moeilijk vrijwilligers te vinden voor verenigingen en evenementen.In de Omgevingsvisie Noordenveld staat dat de sociale betrokkenheid van de bewoners in en met het dorp Norg een kernkwaliteit is. Uit de interviews lezen we ook terug dat de saamhorigheid in het dorp groot is.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Energieke buurten
Norg Ontmoet
Beweegdorp Norg/sportcoaches/ sportinstructeurs

PROJECTEN, WENSEN EN IDEEEN
Brinkhof als locatie waar vele voorzieningen te vinden zijn
Versterken vrijwilligersnetwerk
Verbinding tussen kunst, cultuur en evenementen
Naast BeweegReden ook CultuurReden invoeren
Openbare beweegplekken voor jong en oud
Bevorderen samenwerking tussen sportclubs.
Bevorderen interactie tussen jong en oud op gebied van wonen, welzijn en zorg

Onderlinge betrokkenheid is een groot goed, hier bij het Zorgcafé

VERKEER & VEILIGHEID
Samenvatting vanuit interviews en enquête:

Verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en parkeren zijn een aantal van de onderwerpen die onder dit thema vallen. Norg staat bekend om zijn vele activiteiten en evenementen. Naast verkeersveiligheid is dan ook de samenwerking met organisaties zoals EHBO, verkeersregelaars en vele andere vrijwilligers belangrijk om de veiligheid te waarborgen.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Diverse AED’s opgehangen in het dorp
Rotonde Eenerstraat
Routing parkeerterreinen

PROJECTEN, WENSEN EN IDEEEN
Zorgen om de ondergrondse gasopslag Langelo
Behoud wijkagent en brandweerpost
Herinrichting locatie Molenduinbad
Optimaliseren busverbinding Norg-Groningen
Verlagen verkeerssnelheid Donderseweg en Oosteind
Oversteekbaarheid wegen bij cruciale locaties verbeteren
Verlichting van wegen buiten/naar het dorp
Onderzoek verbeteren verkeersdoorstroming centrum

Werkzaamheden aan de rotonde Eenerstraat, voor een veiliger oversteek

WONEN & DUURZAAMHEID
Uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030:

Norg is naast een woondorp ook een toeristisch dorp. Het Oosterveld is ontwikkeld als een woonwijk met diverse typen woningen. Er wordt gebouwd naar behoefte.

Samenvatting vanuit interviews en enquête:
Norg is een prettig dorp om in te wonen. Uitbreiding van Norg vindt op dit moment plaats door de woningbouw op het Oosterveld in Norg. Een woonwijk met diverse typen woningen. Mogelijke transformatie van recreatiebestemming naar woonbestemming (onder andere De Tip en Oosterduinen) zorgt mogelijk ook voor een ‘toename’ van het aantal inwoners.
Uit de rode draden lezen we dat iedereen het prettig wonen vindt in Norg, geniet van het prachtige landschap en het een levendig dorp vindt met voldoende voorzieningen.
Op de vraag welke invulling gegeven moet worden aan de locatie Dr. Nassaucollege zijn de meningen verdeeld in het dorp.
Energieke buurt Norg-West en diverse projecten op het gebied van riolering/afkoppelen hemelwater gaan in op een duurzame(re) toekomst. Ook een zonnepanelen-project waarbij de manege en camping Langeloërduinen samenwerken is een mooi voorbeeld van duurzaamheid. Duurzaamheid is een steeds belangrijker wordend thema en dat lees je ook terug uit de diverse interviews.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
Woningbouw Oosterveld
Transformatie recreatiegebieden De Tip en Oosterduinen naar woonbestemming
Energieke buurt Norg- West
Zonnepanelen manege/camping Langeloerduinen
Energieproject Zuidvelde

PROJECTEN WENSEN EN IDEEEN
Verduurzaming bestaande woningen, monumentale panden, bedrijventerrein
Herinrichting locatie Dr. Nassaucollege – OBS De Hekakker (2)
Vergroening van schuttingen/tuinafscheidingen
Laadpalen bij openbare parkeerplaatsen

(2) Uit de interviews/enquête komt geen eenduidig beeld naar voren over de gewenste invulling. Daarnaast is met de raad van Noordenveld afgesproken dat de invulling van het terrein met betrokken partijen en omwonenden in en participatief traject zal worden opgepakt.

Onderzoek nodig naar toekomstige invulling terrein Norger scholen.

2. Plan van Aanpak

Hoe komen we nu van projecten, wensen en ideeën naar daadwerkelijke uitvoering? We kunnen het niet alleen. Bij sommige projecten zijn bewoners aan zet, of organisaties en verenigingen en vaak ook de gemeente. Nog vaker zal het een combinatie zijn. Op sommige projecten hebben we veel invloed, op andere heel weinig. Sommige projecten of ideeën zijn heel concreet, bij andere is dit nog niet duidelijk. Alle projecten, wensen en ideeën zijn hieronder gegroepeerd met daarbij een toelichting, (mogelijk) betrokken stakeholders en op welke wijze tot uitvoer kan worden gekomen.

OPENBARE RUIMTE & LANDSCHAP
Onder de thema’s wonen & duurzaamheid, sociale samenhang & samenwerking, jeugd en natuurlijk vanuit landschap & cultuurhistorie zijn verschillende projecten, wensen en ideeën aangedragen die een plek moeten vinden in de openbare ruimte.
De gemeente Noordenveld onderhoud het grootste deel van de openbare ruimte in Norg. De verschillende brinken in Norg, maar ook verschillende wegen met houtwallen zijn in eigendom en beheer van de Boermarke Oosteinde Norg of Markegenoten van Norg Westeinde. Om Norg heen zijn de bossen en natuurgronden veelal in eigendom bij particulieren, de gemeente of de natuurbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

PROJECT 1: ONDERHOUD OPENBAAR GROEN EN PLANTEN BEUKENHAGEN
Het onderhoud van het openbaar groen en het planten van beukenhagen op diverse locaties is een project wat samen met de gemeente en een afvaardiging vanuit het dorp opgepakt kan worden. De gemeente biedt kansen aan initiatieven die bijdragen aan de fysieke leefomgeving. De gemeente wil graag samen met bewoners aan de slag om na te denken over de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Waar mogelijk, kan het groenbeheer en de groeninrichting aangepast worden om de biodiversiteit te verhogen. Bij nieuwe aanleg wordt al rekening gehouden met beheervriendelijke inrichting.

Aanpak & acties:
Een schouw organiseren met betrokken bewoners en gemeente (Belangenvereniging Norg, bewoners en gemeente), waarbij samen een plan wordt gemaakt en uitgevoerdvoor aanplant beukenhagen
Aandachtspunten of andere aanpak onderhoud openbare ruimte inclusief versterken biodiversiteit oppakken vanuit schouw (Dorpsbelangen, bewoners en gemeente)

PROJECT 2: BREED INZETBAAR TRIMPARCOURS/OPENBARE BEWEEGPLEKKEN VOOR JONG & OUD
De wens om een trimparcours te realiseren voor jong en oud is een mooi voorbeeld waarbij gezondheid, genieten en sociale samenhang mooi samenkomt in de openbare ruimte.

Aanpak & acties
Een werkgroep van betrokken bewoners/organisaties formeren (onder andere Beweegdorp Norg, Sportcoaches) die samen met de gemeente een locatie zoekt en plan maakt.

Mogelijkheden genoeg voor een trimparcours in en om Norg


PROJECT 3: SPEELTERREIN OOSTERVELD
In de nieuwbouwwijk Oosterveld zijn de brede landschappelijke groenstroken (de scheg) tussen de verschillende woonvelden ingericht als wadi die geschikt zijn voor spelen. In de scheg tussen woonveld Buiten Zuid en de zandweg Tweede Laan liggen natuurspeelelementen zoals boomstammen en grote keien. In de scheg in het noordelijke deel van Oosterveld zal ook een speelterrein ingericht worden.

Aanpak & acties
Voor het speelterrein in de nog te bebouwen noordelijke fase (rode cirkels) wil de gemeente een plan ontwikkelen. Er wonen nog geen mensen dus samen met bewoners wordt voor deze locatie lastig.
Voorgesteld wordt om met een afvaardiging van kinderen van de basisschool en voortgezet onderwijs te kijken hoe dit terrein ‘voor jong en oud’ kan worden ingericht om te spelen, bewegen en samen te komen.

PROJECT 4: VERGROENING SCHUTTINGEN/TUINAFSCHEIDINGEN
Deze wens is lastig te concretiseren omdat het raakt aan eigendom van bewoners (en bedrijven). Vanuit vele (natuur-) organisaties worden veel ideeën aangereikt hoe dit aan te pakken. Zo geeft IVN Nederland tips om jouw buurt of straat te vergroenen maar ook organisaties en bedrijven springen in op vergroening, verduurzaming en biodiversiteit van de eigen tuin/omgeving. De gemeente Noordenveld is aangesloten bij Operatie Steenbreek omdat we onder andere streven naar minder tuinverharding. De Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving vergroenen om zo de biodiversiteit te vergroten.
Een aanpak zou kunnen zijn dat enthousiaste buurten/straten met elkaar en met hulp van bijvoorbeeld IVN Norg of via Steenbreek aan de slag gaan om tuinen en afscheidingen te vergroenen.

OVERIGE ONDERWERPEN
Het beheer en onderhoud van landschapselementen is benoemd vanuit het beeld dat deze beeldbepalend zijn voor Norg en omgeving. We moeten zuinig zijn op het dorpse karakter, de brinken, de houtwallen en boswallen langs akkers en zandwegen. In het gemeentelijk beleid, onder andere verwoord in de Omgevingsvisie, Groenvisie en bomenbeleidsplan is beheer, behoud en onderhoud goed verankerd.
Handhaven op overlast van wildcrossers in natuur- en bosgebieden is lastig maar heeft de aandacht bij de natuurbeherende organisaties, boa’s en politie. Gezien de uitgestrektheid van gebieden worden door de betreffende organisaties vaak gezamenlijke controles uitgevoerd.
De Expeditie Norgerduinen is door de raad van de gemeente Noordenveld begin 2018 vastgesteld. Aan de uitvoering van de verschillende projecten en wensen uit deze visie wordt gewerkt. Vanuit het dorp Norg komt de wens om uitspraken te doen over de Oosterduinen vanuit het uitgangspunt dat het bos bos moet blijven. Dit uitgangspunt komt overeen met de uitgangspunten van de Expeditie Norgerduinen en specifiek ook voor de Oosterduinen.

BANKJESPROJECT

In 2019/2020 is het Bankjesproject uitgevoerd in het zuidelijk deel van de gemeente Noordenveld. Er zijn toen circa 70 bankjes geplaatst in samenwerking met de Boeren Business Club Norg en omstreken, gemeente, vrijwilligers en Robuust Eiken. Deze bankjes en picknicktafels zijn op verschillende locaties in en rond Norg geplaatst.
Wij stellen voor geen hoge prioriteit aan het project ‘bankjes plaatsen in de buitenranden van het dorp’ te geven gezien onderstaande kaart. Hierop staan de verschillende bankjes en picknicktafels in en rond Norg. Een inventarisatie van eventuele witte vlekken in de buitenranden van Norg kan opgepakt worden wanneer een eventueel vervolg van het Bankjesproject.

SPORT & CULTUUR

Vanuit de thema’s recreatie & toerisme, voorzieningen en sociale aspecten & samenhang zijn verschillende projecten, wensen en ideeën aangedragen op het gebied van sport & cultuur.
Kenmerkend voor Norg is dat naast een breed voorzieningenniveau voor wat betreft sport en cultuur ook de evenementen in Norg zich vooral toespitsen op deze twee thema’s. Denk aan evenementen als de Slag om Norg, Cyclocross Norg, Folly Art, Nationaal Concours, de Worteldagen et cetera.

PROJECT 1: ONDERZOEK BREDERE INZETBAARHEID EVENEMENTENTERREIN/SPORTTERREIN
Bredere inzetbaarheid van terreinen past binnen de ambitie vanuit het gemeentelijk sportbeleid om te zorgen voor een aantrekkelijk, toegankelijk en duurzaam accommodatie- en activiteitenaanbod dat mensen verleidt in beweging te komen en te blijven. Echter is wel de vraag die oprijst bij dit project waarvoor de terreinen dan ingezet kunnen worden en welke behoefte er leeft om gebruik te maken van het evenemententerrein en sportterrein.
Aanpak & acties
Gemeente (sport en recreatie), sportverenigingen en de evenementensector onderzoeken samen welke behoefte er leeft ten aanzien van bredere inzetbaarheid van de terreinen en welke activiteiten op de terreinen passend zijn.


PROJECT 2: TOEKOMSTBESTENDIGE NIEUWBOUW/VERBOUW SPORTACCOMMODATIES
Het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) Noordenveld is in februari 2020 goedgekeurd door de raad van de gemeente Noordenveld. Met het ISAP worden de capaciteitsproblemen bij sportverenigingen aangepakt.
VV GOMOS en korfbalvereniging DES wilden graag een gezamenlijk kunstgrasveld, deze is in 2020 ook gerealiseerd. In de toekomst wil GOMOS ook graag een nieuw clubgebouw. De korfbalvereniging en voetbalvereniging trekken hier samen in op. De kosten hiervan zijn nog met p.m. opgenomen in het huidige ISAP.
Stichting Manege Norg wil haar manege inrichten voor ‘vaste’ gebruikers, individuele ruiters, nieuwe vormen van paardensport en (sport) organisaties die een rijhal willen huren. Stichting Norgermarkt Concours wil graag het concours en het terrein verduurzamen in de toekomst. De Norger stichtingen en verenigingen op het gebied van paardensport willen graag hun toekomstvisie samen verder uitwerken.

Toekomstvisie samen uitwerken.

De vier Noordenveldse tennisverenigingen waaronder NTV hebben samen een toekomstplan gemaakt. Padeltennis, meer samenwerking via onder andere de Tennisschool Noordenveld en sportcoaches, accommodatie inzetten voor andere activiteiten dan tennis en verduurzaming van de accommodaties zijn hierin opgenomen als wenselijk om hun doelen te halen.
Aanpak & acties
Zoals blijkt zijn vele organisaties al samen aan de slag. De Norger sportverenigingen worden nauw betrokken bij het opstellen van het (nieuwe) ISAP. De wensen voor toekomstbestendige nieuwbouw/verbouw van de sportaccommodaties kunnen dan aangedragen worden.


PROJECT 3: NORG, FOLLYDORP VAN NEDERLAND
Folly Art Norg is een uniek evenement in Nederland. Een folly is een bouwwerk met opzet zonder functie, landschap art, vermaak architectuur en kunst in de openbare ruimte. Folly Art Norg is een evenement van Stichting Amonet. Deze stichting organiseert ook het Festival Worteldagen.
In augustus 2021 vond de derde editie plaats. Er zijn toen meer dan 100 ontwerpen ingediend, een keer zoveel als de vorige keer. Wij vermoeden dat deze trend zich doorzet en de ambitie om Follydorp van Nederland te worden dichterbij is dan we denken.

PROJECT 4: MUZIEKKOEPEL OP DE KERKBRINK
Een wens vanuit de Norgers is het realiseren van een muziekkoepel op de kerkbrink. De kerkbrink is in eigendom bij de Markegenoten van Norg Westeinde.
Aanpak & acties
Belangenvereniging Norg en Markegenoten van Norg Westeinde overleggen over de (on)mogelijkheden deze muziekkoepel te realiseren.

PROJECT 5: VERBINDING TUSSEN KUNST, CULTUUR EN EVENEMENTEN/CULTUURREDEN
De wens voor meer verbinding tussen kunst, cultuur en evenementen is een logische gezien de vele culturele evenementen en organisaties. Er zijn vele kunst- en cultuurorganisaties in Norg. BeweegReden in Norg wordt georganiseerd door Beweegdorp Norg. Het is bedoeld voor inactieven en ouderen om op via zorg en sport hun sociale contacten te vergroten of onderhouden en zich fitter en gezonder te voelen. De wens om CultuurReden in te voeren is aangedragen voor in het Dorpsplan Norg.
Aanpak & acties
Bijeenbrengen van de verschillende kunst- en cultuurorganisaties in Norg. Een rol zou kunnen zijn weggelegd voor de (sport- en) cultuurcoach van WiN (Welzijn in Noordenveld). Samen met betrokken inwoners en organisaties onderzoeken in welke vorm en voor welke doelgroep CultuurReden in het leven kan worden geroepen.

OVERIG
Als wens is in het Dorpsplan Norg opgenomen dat de samenwerking tussen sportclubs bevorderd moet worden. De toelichting bij project 2 laat zien dat vele sportclubs in Norg al samenwerken. Wij verwachten dat de clubs deze handschoen prima kunnen oppakken zonder aanpak & acties vanuit dit dorpsplan.

Samenwerking tussen sportverenigingen bevorderen.

VERKEER

Vanuit de thema’s verkeer & veiligheid, duurzaamheid, voorzieningen en jeugd zijn een aantal concrete wensen en projecten benoemd. De gemeente Noordenveld kent het GVVP (gemeentelijk verkeers- en vervoersplan) 2015-2025. Voor Norg zijn een aantal jaren geleden de invalswegen en het centrum van Norg heringericht. De komende periode worden er geen grote wijzigingen in de verkeersstructuur en de afwikkeling van het verkeer voorzien.
Het fietsgebruik in Norg is hoog, de beleidsregel in Noordenveld is dan ook dat de fiets principieel ‘op 1’ staat. Waar het veilig kán, zijn of worden fietsen ‘in de voorrang’ gezet.
Het OV-bureau Groningen Drenthe is verantwoordelijk voor de dienstregeling, lijnvoering en exploitatie van het openbaar vervoer. Het OV-bureau wordt aangestuurd vanuit de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. Middels de zogenaamde ontwikkelgroep OV Noord Drenthe heeft de gemeente Noordenveld een (ambtelijke) adviesrol richting het OV-bureau. De Centrumhalte Norg is onlangs heringericht.

PROJECT 1: OVERSTEEKBAARHEID WEGEN BIJ CRUCIALE LOCATIES VERBETEREN
In Norg komen alle gebiedsontsluitingswegen samen op het Westeind. Dit is dan ook het veruit het drukste wegvak van Norg. Vanwege de sterke verblijfsfunctie is ervoor gekozen om het Westeind, de Brink en het Oosteind te categoriseren als erftoegangswegen. Deze wegen maken daarom deel uit van de 30 km-zone in het centrum van Norg. In Norg zien we dat doorgaand verkeer door het centrum van het dorp rijdt vanwege het ontbreken van een (goede) alternatieve route. Deze wegen hebben dusdanig hoge verkeersintensiteiten dat ze de verblijfsfunctie (ernstig) hinderen en voor minder valide voetgangers lastig over te steken zijn.

De gemeente Noordenveld gaat terughoudend om met de aanleg van VOP’s (3… zebrapaden); er dient goed gekeken te worden naar de verkeersintensiteit, de aantallen overstekende voetgangers en de wachttijd. Wanneer er toch wordt overgegaan tot de daadwerkelijke aanleg ervan volgens de CROW-richtlijnen, gaat de voorkeur gaat uit naar een oversteek in etappes middels een vluchtheuvel. Dit, omdat dit het oversteken voor voetgangers daadwerkelijk makkelijker en veiliger maakt. Een uitzondering op het beleid kan gemaakt worden in het geval dat een situatie erg afwijkt van een normale 30 km-zone. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in drukke winkelgebieden en wegen met een hoge verkeersintensiteit die dwars door het verblijfsgebied heen lopen. De hoofdwegen door Norg heen behoren hier toe.

3 Het duurzaam veilig beleid voor de inrichting van 30 km-zones staat in principe geen zebrapaden toe. De reden hiervoor is dat zebrapaden niet zo veilig zijn als algemeen wordt aangenomen. Er gebeuren relatief vaak zware ongevallen. In principe passen zebrapaden niet bij de inrichting van 30 km-zones (verblijfsgebieden/ woongebieden).

Kortom, de veiligheid van inwoners heeft de hoogste prioriteit, het is juist in het belang van de veiligheid van voetgangers om (zeer) terughoudend om te gaan met het geven van voorrang (zebrapad) aan de kwetsbare voetganger. Rekening houdend met bovenstaand beleid zal zorgvuldig moeten worden bekeken waar de oversteekbaarheid verbeterd moet worden en op welke wijze.
Aanpak & acties
Inventariseren van de cruciale locaties waar de oversteekbaarheid verbeterd zou moeten worden. Deze inventarisatie voorleggen aan de wegbeheerder (een aantal wegen zijn in eigendom bij de provincie of boermarkes) en gezamenlijk de mogelijkheden onderzoeken.

PROJECT 2: LAADPALEN BIJ OPENBARE PARKEERPLAATSEN
Op dit moment staan er 4 laadpalen in Norg. Aan de Mezenstraat, Dikninge en Batinge. Dit zijn zogenaamde “paal-volgt-auto-laadpalen” aangevraagd door inwoners. En een laadpaal op de Brink. Om ook de (grote) openbare parkeerplekken in de gemeente te bedienen, worden nu ook strategische laadpalen geplaatst. In eerste instantie bij sportvoorzieningen. Dit zijn bij het Molenduinbad en de Schapendrift tussen de voetbalvelden en De Brinkhof.
Aanpak & acties
Op dit moment is geen nadere actie nodig.

OVERIG
Bij de wensen ‘verlagen verkeersnelheid Donderseweg en Oosteind’ en ‘verlichten van wegen buiten/naar het dorp’ zijn we voornamelijk afhankelijk van de provincie Drenthe als wegbeheerder. Op de provinciale gebiedsontsluitingswegen is 80 km/uur het uitgangspunt. Vooral op de wegen van en naar Norg is er sprake van veel wisselende snelheden, hetgeen de structuur en verkeersveiligheid niet ten goede komt. Noordenveld streeft er daarom naar om samen met de provincie Drenthe de gebiedsontsluitingswegen van en naar Norg zoveel als mogelijk in te richten als wegen waarop 80 km/uur gereden mag worden. Noordenveld streeft er ook naar om het groene karakter met oudere bomen langs de gebiedsontsluitingswegen van en naar Norg te behouden.
De provincie Drenthe geeft aan haar provinciale wegen en fietspaden alleen te verlichten als er sprake is van een onveilige of onduidelijke situatie én op bijzondere plaatsen zoals carpoolplaatsen of tunnels. Ze willen zo effectief mogelijk verlichten. Waarbij wordt gestreefd naar evenwicht tussen verkeersveiligheid en milieubelasting en houden daarbij rekening met sociale veiligheid. Ook wil men het milieu minder belasten door energiezuiniger lampen en betere materialen te gebruiken.
Het optimaliseren van de busverbinding naar en van Groningen zal de gemeente Noordenveld meenemen in de gesprekken met het OV-bureau. Zoals aangegeven is het OV-bureau Groningen Drenthe verantwoordelijk voor de dienstregelingen lijnvoering.

Optimaliseren busverbinding Norg-Groningen?

JEUGD

Projecten gericht op de jeugd, voor de jeugd en met de jeugd vinden we terug bij verschillende thema’s. Vanuit alle input is het belangrijkste uitgangspunt dat de projecten door de jeugd uit Norg zelf opgepakt moet worden.
PROJECT 1: JEUGDSOOS
De meeste inwoners zijn het er over eens, een jeugdsoos zou een verrijking voor Norg zijn. Op welke locatie, in welke vorm en onder welke voorwaarden is nog niet bekend. WiN (Welzijn in Noordenveld) – Team Norg heeft haar uitvalsbasis in de Brinkhof en organiseren al diverse activiteiten voor de jeugd in Norg
Aanpak & actie
Betrokken jongeren en de Jongerenwerker onderzoeken samen de (on) mogelijkheden voor het opzetten van een jeugdsoos. Na het onderzoek kan in overleg met betrokken partijen, waaronder de gemeente Noordenveld het onderzoek omgezet worden in een daadwerkelijk actieplan om tot uitvoer te komen.

PROJECT 2: EVENEMENTENKALENDER VOOR ‘JONG NORG’
WiN heeft op haar website een activiteitenladder. Natuurlijk Norg heeft op haar website de evenementenkalender en ook op de website van Beweegdorp Norg vind je allerlei activiteiten voor jong (en oud). Het is dus belangrijk te weten waar en op welke wijze jongeren hun informatie weghalen.
Aanpak & actie
Met betrokken jongeren onderzoeken in welke vorm een evenementenkalender kan worden aangeboden om het grootste bereik te bewerkstelligen.
In overleg met de betrokken partijen zoeken naar samenwerking om evenementen in en om Norg voor iedereen inzichtelijk te maken.

OVERIG
Voor het dorpsplan Norg is de wens aangedragen jongerenteams te formeren die in contact staan met verschillende leeftijdsgroepen. Wij denken dat met de verschillende aanspreekpunten die er al zijn dit voldoende is geborgd. Belangrijk is wel dat deze verschillende aanspreekpunten (Jongerenwerker, Sportcoaches) onderling kennis en ervaringen delen om daarmee de wensen en ideeën van de jongeren te borgen.

BOUWEN EN GEBOUWEN

Concrete projecten die raken aan voorzieningen, duurzaamheid en verkeer.

PROJECT 1: BEHOUD/VERNIEUW DE BRINKHOF
Het Multifunctioneel centrum De Brinkhof is gebouwd in 1972 en is een ontmoetingscentrum, bedrijvenverzamelgebouw en dorpshuis. In De Brinkhof zitten ongeveer 25 verschillende bedrijven. De Brinkhof biedt voldoende mogelijkheden voor vergaderen, ontvangsten en sportieve bedrijfsuitjes. Een combinatie met een uitgebreid assortiment aan diverse soorten luxe lunchvormen, maar ook koude en warme buffetten is mogelijk. Ook is De Brinkhof geschikt voor concerten en theatervoorstellingen.
Aanpak & acties
De Brinkhof is een accommodatie van de gemeente Noordenveld. Wij stellen voor dat een groep betrokken inwoners in gesprek gaat met de gemeente om van gedachten te wisselen over behoud en vernieuwing van de Brinkhof.

PROJECT 2: HERINRICHTING LOCATIE MOLENDUINBAD (sportpark Eenerstraat 2.0.)
Al een aantal jaren wordt met de betrokken organisaties in het Molenduincomplex overleg gepleegd hoe het terrein heringericht kan worden om meer toegankelijk en duurzaam veilig te zijn. Onder de noemer Sportpark Eenerstraat 2.0 hebben het Molenduinbad, Bewegingscentrum, Survivalrun Norg en de Norger Tennisvereniging de handen ineen geslagen. De locatie is een succesvol cluster van verenigingen en bedrijven waarbij sport, spel en beweging centraal staan.
Aanpak & acties
Het reeds gestarte proces verder oppakken en tot een uitvoeringsplan komen.

PROJECT 3: HERINRICHTING LOCATIE DR. NASSAUCOLLEGE/ OBS DE HEKAKKER
De gemeenteraad heeft het college van B&W opgeroepen snel te starten met een herbestemmingstraject om mogelijke verpaupering te voorkomen. Belangrijk is dat Dorpsbelangen en omwonenden in een gedegen participatietraject worden meegenomen. Het college heeft voorgesteld dat eventuele planvorming voor deze locatie in het dorpsplan terecht komt.
In het kader van het participatieproces met huidige eigenaar, Dorpsbelangen en omwonenden moet alles open en bespreekbaar zijn. Op dit moment zijn er nog allerlei zaken die direct of indirect van invloed zijn op de locatie
Aanpak & acties
De gemeente Noordenveld start een participatief traject met de betrokken partijen, omwonenden en Dorpsbelangen om te komen tot een herinrichtingsplan voor de locatie Dr. Nassaucollege/OBS De Hekakker.

OVERIG
Verduurzaming van bestaande woningen, monumentale panden en bedrijventerreinen zijn ook opgenomen als wens/project. Onlangs is het Programma Duurzaam Noordenveld vastgesteld door de raad van de gemeente Noordenveld. Het doel ten aanzien van verduurzaming van woningen is dat in 2040 tenminste 80% van de woningen in Noordenveld is overgestapt op alternatieven voor aardgas om de woningen te verwarmen. In het programma Duurzaam zijn allerlei acties opgenomen die hier een bijdrage aan leveren.
De zorgen om de ondergrondse gasopslag Langelo zijn bekend en worden gedeeld. De gemeente Noordenveld heeft op haar website een pagina met informatie over de Gasopslag. Hier vindt u onder meer een brief namens verschillende Groningse en Noord Drentse gemeenten gericht aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De bestuurders roepen op de belangen van inwoners centraal te zetten. Hun oproep is: “Blijf bij het uitgangspunt van ruimhartige rechtvaardige schade-afhandeling en het vermijden van bewijslast voor onze inwoners, veroorzaak geen onnodige onrust en zorg dat het vertrouwen wordt hersteld. Volg de vastgestelde kaders voor de schade-afhandeling en initieer geen nieuwe onderzoeken naar onderwerpen waar al uitspraken over zijn gedaan”.

Gemeente wil dat met eventuele schademeldingen ruimhartig wordt omgegaan.

VRIJWILLIGERSWERK & OMZIEN NAAR ELKAAR

De wensen en projecten die onder dit thema vallen zijn veelal oproepen. Het versterken van het vrijwilligersnetwerk zal bijvoorbeeld vanuit de samenleving zelf moeten komen. Uit de enquêtes en interviews halen we het beeld op dat velen vrijwilligerswerk doen en dat de saamhorigheid wordt gekoesterd. Nog meer samenwerken op verschillende vlakken en met kleine stapjes mensen meer naar elkaar toe laten groeien. Dan zal het gesprek in het dorp vooral moeten zijn hoe het vrijwilligersnetwerk vergroot kan worden. Dit vrijwilligersnetwerk kan dat tevens een rol spelen in het bevorderen van de interactie tussen jong en oud op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met het dorpsplan is een eerste aanzet gezet, een groot aantal betrokkenen heeft aangegeven met het vervolg en de uitvoering van het dorpsplan te willen meedenken.

De oproep om de brandweerpost en wijkagent te behouden voor Norg staat genoteerd. In de programmabegroting 2021 van de gemeente Noordenveld staat opgenomen dat de brandweer de komende vijf tot tien jaar een intensieve verandering ondergaat. Doorgaan in hetzelfde stelsel garandeert niet dezelfde mate van paraatheid van vrijwilligers. Om een gelijkwaardige brandweerzorg te kunnen leveren, zoekt de VRD (Veiligheidsregio Drenthe) de oplossing op drie niveaus. Ten eerste wordt door het ontwikkelen van bewustzijn en het aanbieden van (technische) mogelijkheden aan de samenleving de zelf- en samenredzaamheid bevorderd. Vervolgens wordt de basisbrandweerzorg (eerste auto) geleverd vanuit een dicht stelsel van brandweerposten. En aanvullend hierop komt een laag van specialistische (beroeps)eenheden. Hiermee wordt tevens een probleem van juridische strijdigheid van de rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer met Europese regelgeving opgelost.


Tot slot is de wens geuit toegankelijke informatie en voorzieningen te hebben. In de gemeente Noordenveld is inclusie een belangrijk thema. Op veel fronten wordt dan ook aan deze wens uitvoering gegeven. Dat gaat van het toegankelijk maken van openbare gebouwen tot voor iedereen leesbare websites.

Brandweerpost voor Norg behouden.

3. PRIORITERING & PLANNING

In dit hoofdstuk wordt een voorstel voor prioritering van uitvoer van projecten gegeven weggezet in een planning voor de komende jaren.

BIJLAGEN

TOT SLOT

Vanuit ‘dromen, denken en doen’ heeft Belangenvereniging Norg zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, organisaties en clubs betrokken bij het maken van een toekomstplan voor het dorp. Met dit Dorpsplan laten we zien dat er al veel gebeurt maar ook dat er een aantal concrete projecten en wensen en ideeën zijn die we graag tot uitvoer willen brengen.

Dit Dorpsplan wordt ter vaststelling aangeboden aan het College van B&W en de Raad van de gemeente Noordenveld. We hopen dat college en raad dit plan omarmen en bij de uitvoer van concrete projecten positief en constructief meedenkt en ondersteunt daar waar sprake is van vergunningverlening, financiële bijdragen en/of meedenkkracht en lobby.

bijlage 1 terugblik proces

Belangenverenigin Norg Norg pakte in 2019 de handschoen op om te komen tot een dorpsvisie voor Norg. In april en juli 2019 zijn twee bijeenkomsten door de Belangenvereniging Norg georganiseerd met ondersteuning van de gemeente. Daarbij waren alle belangengroeperingen en verenigingen uit Norg uitgenodigd.

Bij de eerste bijeenkomst gingen de aanwezigen in op de vraag “waar willen we met ons allen, als dorp staan in 2030.” Er is tijdens deze avond veel input opgehaald voor het vervolg. Zie hieronder.

Helaas was de opkomst bij de tweede bijeenkomst erg laag. Geconstateerd werd dat dergelijke bijeenkomsten niet werken om de gezamenlijke belangen van alle partijen boven water te krijgen. Afgesproken werd om in kleiner comité met creatieve mensen eens na te denken hoe het dorp te betrekken bij de totstandkoming van een dorpsplan. In dit klein comité is het idee van de “Noordenveldtentoonstelling” ontstaan (naar het idee van de landbouwtentoonstellingen die vroeger in heel Drenthe werden gehouden).

In overleg met elkaar is besloten dat er een plan moet komen in plaats van een visie. Er is immers al een Omgevingsvisie. Ook hetgeen tijdens de bijeenkomsten in 2019 is opgehaald kan worden gezien als visie. Met het voorstel om te komen met een plan kunnen de verschillende organisaties/verenigingen in Norg ook concreter aan de slag met hun wensen en ideeën.

Door corona kon het idee van de “Noordenveldtentoonstelling” niet plaatsvinden. Daarom werd besloten deze “op papier” uit te voeren. Alle organisaties, verenigingen, clubs etc. ontvingen een vragenlijst. Alle bewoners van Norg konden een enquête in vullen en in de periode 2020-2021 werden meerdere bekende en onbekende Norgers geïnterviewd. Al deze input is gezamenlijk vertaald in een concept- dorpsplan. Medio oktober 2021 organiseerde Dorpsbelangen Norg een bijeenkomst om het concept voor te leggen. Dit heeft tot aanscherping en verdieping geleid die nu voorligt in dit dorpsplan.

OPGEHAALDE INPUT BEWONERSAVOND 2019

In 2030 is Norg:

Aandacht voor cultuur- en natuurschatten die beleeft kunnen worden

Dorp met recreatieve waarden

Beter parkeer- en verkeersbeleid

Behoud en uitbreiding van wenselijke voorzieningen

Goed openbaar vervoer

Senioren woningbouw (plan Brinkhofweide)

Brinken als ontmoetingsplekken / meer uitnodigend

Brinkhof als functie dorpshuis behouden

Dorp met voldoende en goede voorzieningen

Biodiversiteit vergroten, terugbrengen biodiversiteit in de bermen

Goede lokale gezondheidsvoorzieningen / samenwerking

Straatverlichting

Stimuleren continuïteit sportvoorzieningen

Grotere betrokkenheid inwoners bij hun dorp

Daar waar recreatief gebruik niet meer aan de orde is passende nieuwe functies introduceren ook passend bij de omgeving

Verkeersleefbaar Norg

Goede digitale en analoge vindbaarheid

Nostalgie is belangrijk, maar niet ten koste van ontwikkelingen

Meer zebrapaden (Langeloërweg)

Activiteiten voor de jeugd

Aantrekkelijk ondernemrsklimaat

Rust in buitengebied / cq aantal natuurgebieden

Bestaande zaken goed in de lucht houden

Groen – met een goede verhouding tussen gebruik en natuurbelangen

Een fijn dorp om in te wonen

Aantrekkelijk om te bezoeken

Verkeersdoorstroming

Meer samenwerking verenigingen

Duurzame leefomgeving  (aandacht)

Gezond recreatie / toerisme

Versterking van de brinken

Woningbouw in z’n algemeen

Goed openbaar vervoer

Economische visie?

Voorzieningen voor jeugd

Behouden samenwerking met gemeente

(Verkeers)stromen zoneren en reguleren

Behoud van onderwijs

Norg als toeristisch hart van Noordenveld

Leefbaar aantrekkelijk dorp met een goed voorzieningenniveau

Duidelijke bewegwijzering parkeren in het hele dorp

Scholen gecentraliseerd met Brinkhof

Geen massatoerisme

Verdieping op thema’s

Sociale cohesie:

Betrokkenheid bij elkaar en bij het dorp

Samenhang in wijken/buurten:

 • meer samen doen (bijvoorbeeld taken gemeente overnemen)
 • elkaar kennen

Hier ligt ook een rol voor de belangenvereniging: in gesprek gaan met inwoners (in tent, met blog bijvoorbeeld)

(Her)invoeren van straatkorfbal/voetbal/volleybal, ook in de wijk en voor jong en oud (rol Beweegdorp Norg)

Voorbeeld energieke buurt: geeft energie en er werd over veel meer dan alleen duurzaamheid gesproken.

Ontmoetingsplekken in het dorp

 • het ‘leugenbankje’ terug !

Jeugd betrekken: wat willen zij?

Openbare beweegplekken, ook voor ouderen

Gemeenschapszin: we zijn samen “eigenaar” van Norg

Wat maakt ons Norgenaren? Waar voelen we ons bij thuis?

Een bloeiend verenigingsleven

Groen/voorzieningen

Toegankelijk

Gezelligheid, met mooi weer op de terrassen in het centrum

Verkeer door het dorp

Het is eigenlijk prima wonen/leven in Norg

Wonen:

Gebrek aan geschikte woningen per leeftijdscategorie

Betaalbaar maken / houden van woningen

Bouwplannen méér onder de aandacht brengen in de omgeving (media?)

Bijeenkomst organiseren voor 50+, om de woonbehoeften te inventariseren (ook door groep 2 ondersteund)

Opnieuw bouwplan Brinkhofweide onder de loep nemen (ook door groep 2 ondersteund)

Flexibel inspringen op de vraag bijvoorbeeld door CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

Toevoegen kwalitatief goede huurwoningen: milieuvriendelijk, afwerking, duurzaam

Oog voor de omgeving, de kwaliteit. Dit onderscheid Norg van andere gebieden.

Duidelijke besluitvorming wonen Norgerduinen

Veiligheid/verkeer:

In samenwerking met gemeente behoud van brandweer en wijkagent

Gebruik de input van de werkgroepen Expeditie Norgerduinen op thema’s als veiligheid, infrastructuur/vervoer, groen, wonen, etcetera

Verkeersdoorstroming:

 • Algemeen: druk in centrum, lastig in te perken (geen rondweg)
 • Evenementen: eenrichting structuren?

Verkeersveiligheid, vergroten door:

 • Betere straatverlichting
 • Snelheid temperen
 • Onbelemmerde doorgang op trottoirs

Parkeren beter duiden en doelgroepparkeren invoeren (GOMOS, Noordscheveld, etc.)

Rondje aanvullingen/’zijn we wat vergeten’

Groen, uitgebalanceerd natuurbeleid met een redelijke verhouding tussen recreatie (medegebruik) en natuur

Goede lokale gezondheidsvoorzieningen, gebaseerd op samenwerking

Straatverlichting

Stimuleren continuïteit / gebruik sportvoorzieningen

Betrokkenheid inwoners bij dorp

Goede recreatieve voorzieningen, maar als geen recreatieve functie meer dan passende invulling met respect voor de kernwaarden

Verkeersleefbaar Norg

Goede vindbaarheid

Goede entrees met parkeervoorzieningen en verwijzingen (analoge en digitale vindbaarheid)

Plukbermen

Op gepaste manier met tijd meegaan. Nostalgie is belangrijk maar niet ten koste van alles

Activiteiten voor jeugd

Woningbouw algemeen

Praktisch en goed openbaar vervoer overeind houden

Werkgelegenheid/krimp: een economische visie (waar komt werk en geld vandaan voor jongeren om in Norg te blijven?)

Niet alleen woningbouw voor jeugd maar ook voorzieningen

Authenticiteit en kleinschaligheid bewaren

Goede samenwerking / korte lijnen met de gemeente behouden

Reguleren stromen gebruikers buitengebied (voetgangers, fietsen, paarden, etc.)

Behoud voortgezet onderwijs

Aantrekkelijk ondernemersklimaat

Verdieping op thema’s:

Jeugd:

Jeugd voor Norg behouden (0 – 20 jaar), anders storten de voorzieningen in (sport, school)

Er is geen plek zoals vroeger: discotheek, jeugdsoos, ontmoetingsplekken

Scholen behouden – verplaatsen naar de Brinkhof (aanbouwen). De Brinkhof is belangrijk en op de plaats van de scholen kunnen ouderen woningen gebouwd worden.

Starterswoningen voor 20+

Win werkt samen met Dr. Nassau College. Activiteiten: way out, NL.DOET, maatschappelijke stages

Zorg voor activiteiten 12 +

School, sport en WIN samenwerken

Rol sportverenigingen. Houden die de jeugd actief? Ze kunnen iets betekenen.

Combinaties zoeken van accommodaties voor benutten van activiteiten.

Er moet wat te doen zijn voor de jeugd 12+ – 20+.

Hangjeugd op twee plekken: TOP + Bewegingscentrum – soms overlast

Tieners moeilijk te benaderen / moet je in investeren

Vroeger een jeugdsoos (met Ballenbal in de Kerst). Is er behoefte?

Sociaal verkeer nu via mobiel – geef ruimte voor dergelijke activiteiten, bijvoorbeeld computerhuis, game-avond.

Niet ad-hoc dingen doen – kies voor de langere termijn

Samenwerking verschillende organisaties nodig om jeugdactiviteiten te organiseren: IVN/Woesteland (Staatsbosbeheer, theehuis De Bosrand), WIN, Sport, Bewegingscentrum)

Groen en cultuur:

Biodiversiteit (landschap, landbouw, beheer)

Natuurinclusieve landbouw (beleid aanpassen: circulair)

Bermen terug voor biodiversiteit (overleg met agrariërs)

Bloemrijke akkerranden

Recreatieve zonering ten bate van natuur(behoud)

Brinken meer natuurlijk beheren

Cultuurhistorie:                        Beleefbaar maken (brinken, kerkpaden, essen)

Behouden belangrijke kernwaarden

Natuurlijk beheer

Exotenbestrijding

Project dorp & landbouw behouden

Recreatie en toerisme:

Behoud groen-/natuurgebieden (kernwaarden)

Goede zonering van gebieden en functies zoals:

                Zonering uit expeditie

                Paden zoneren per gebruiker

                Ook zorgen voor rustplekken (zoals Norgerhout)

                Ook oog voor natuur

Recreatieve entrees en parkeerplaatsen waarvan je het gebied kunt ingaan (breder zien dan alleen Norg, op schaal van Norger Esdorpenlandschap)

Geef recreatieondernemers de ruimte

Behoud zandpaden

Zorg voor bloemrijke bermen voor aantrekkelijkheid

Norg toeristisch centrum Noordenveld. Toerisme is essentieel voor Norg

Zorg dat je niet ten onder gaat aan eigen succes (massatoerisme)

Toerisme in balans

Faciliteren beleefbaar maken van natuur

Digitale ontsluiting over wat er te beleven is (toeristische informatievoorziening).

Voorzieningen:

Beweegapparaten in openbare ruimte (bv. Voor Molenduinbad)

Uitkijktoren Belvedère

Aantal evenementen niet in verhouding met draagvlak dorp (is er teveel?)

 • Meer balans tussen activiteiten en rust
 • Betere verdeling van activiteiten over het jaar

Organisaties/ondernemers meer activiteiten ontplooien voor minder-valide medemens (denk aan floaten, zwemmen, etc.).

Bewegingscentrum doet al heel veel / we doen al heel veel: graag instandhouden

Norg-app: vooral voor recreanten (VVV-app)

 • Evenementen / voorzieningen
 • Buurt app

Middellange-termijn visie nodig om behoud sportclubs te bevorderen

 • teruglopende aantal leden: hoe stop je dat
 • veel meer clustering (fysiek) en samenwerking

Elke vereniging doet alles zelf: maak samen gebruik van velden en kantines, kleedkamers, vrijwilligers, etc.

Een multifunctioneel sportcentrum, buiten en binnen, zou zelfs samen op één locatie kunnen

Cluboverstijgende zaken samen doen, bijvoorbeeld inkoop

Maak een sportpas als betaalmiddel, waarmee je bij elke club koffie kunt halen

Sociale cohesie tussen de verschillende verenigingen moet beter/verder groeien: LEREN SAMENWERKEN

Laat de verenigingen de meerwaarde van samenwerking zien

(Maatschappelijke) voorzieningen in stand houden naar behoefte: de kracht van het eigen dorp is ook belangrijk voor behoud

Voorzieningen en bevolking in balans

Recreatief aantrekkelijk blijven draagt bij aan instandhouding voorzieningen

Scholen (deels) integreren in Brinkhof te behouden

De Brinkhof moet rendabel blijven en beheer en onderhoud moet efficiënter

Voorzieningen zijn nodig om recreatief aantrekkelijk te blijven

Aantrekkelijke plek om te bezoeken

Verkeersdoorstroming

Deelname bewoners aan allerlei beweegactiviteiten middels samenwerking tussen verenigingen

Duurzame leefomgeving (een dorp met aandacht voor duurzaamheid(

Gezonde recreatieve sector

Versterking van de brinken

Dorp met groene waarden

Een goed verkeersbeleid

Behoud/uitbreiding (wettelijke) voorzieningen

Een goed openbaar vervoer

Seniorenwoningbouw (Brinkhofweide)

Brinken ontmoetingsplek maken (uitnodigend, aantrekkelijker)

Brinkhof – optimale functies – behouden

Voldoende en goede voorzieningen

Norg als toeristisch hart van Nederland en GOMOS in de eredivisie

Leefbaar en aantrekkelijk dorp met voorzieningen op niveau

Parkeren – toegankelijkheid en bewegwijzering voldoende

Scholen gecentraliseerd bij de Brinkhof

Behoud toeristische functie maar passend bij de schaal van het dorp

Veilige leefomgeving

Goed gebruik maken van sportmogelijkheden Biodiversiteit

Stuk rust ook in buitengebied: ontwikkelingen zijn goed maar niet overal

Hoe het bestaande goed houden: behouden en verbeteren wat er al is

Meer zebrapaden voor verkeersleefbaarheid

Veilige leefomgeving

Goed gebruik sportmogelijkheden die er zijn

Bouwen, ook voor de jeugd

Wat willen we niet

Teveel braderieën (er is er om de week wel een)

Teveel activiteiten

Geen Orvelte worden (wel toekomst)

Teveel recreatie ten koste van natuur

Geen massatoerisme, geen Valkenburg

Geen eilandjescultuur, waar eilanden zijn deze aan elkaar lijmen

Dat wat Norg maakt niet verloren laten gaan

Geen rondweg

Geen dorp zonder voorzieningen

Vraag: wat is de begrenzing van de visie

Antwoord: het gaat om Norg en de directe omgeving (dus inclusief deel buitengebied), maar niet op de stoel gaan zitten van bijv. Westervelde of Zuidvelde. Deze kunnen hun eigen dorpsvisie maken.

BIJLAGE 2: UITKOMSTEN ENQUÊTE
In de periode juni-juli 2021 konden alle Norgers een enquête invullen met daarin vragen die helpen de wensen en plannen voor het dorp boven tafel te krijgen.
De enquête is door 54 mensen ingevuld van wie 50 mensen in het dorp wonen.


Landschap/Cultuurhistorie
Op de vraag of er voldoende voorzieningen zijn om het landschap in en rond Norg te beleven (denk aan fiets-, ruiter- en wandelpaden, uitkijkpunten, bankjes) antwoordde 44 mensen instemmend. Iets minder dan de helft van de mensen maakt zich zorgen over het toekomstige landschap en/of cultuurhistorie. Deze zorgen zitten met name in de uitbreiding van woningen en recreatiewoningen en zonneparken.
In Norg (en omgeving) zijn veel organisaties die zich inzetten voor behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie, zowel lokaal als op landelijke schaal. Een groot aantal mensen die de enquête hebben ingevuld zijn ook lid/betrokken bij een of meer van deze organisaties.
Jeugd
In de enquête gaven we aan dat de jeugd aangeeft graag zelf te willen nadenken over hoe activiteiten/samenkomsten kunnen worden georganiseerd. Meer dan 80% van de mensen die de enquête invulde heeft kinderen maar gaven aan dat hun kinderen of te jong waren mee te doen aan een denksessie, geen interesse hebben of al volwassen zijn.
Recreatie & Toerisme
Norg is naast een woondorp ook een toeristisch dorp. Toerisme is belangrijk voor Norg, ook om voorzieningen te behouden. Recreatie en toerisme hangt vaak samen met andere thema’s zoals landschap en cultuurhistorie, verkeer en voorzieningen.
We vroegen hoe men dacht over de balans in toerisme/evenementen/activiteiten in relatie tot de leefbaarheid van Norg. 65% vind de balans prima zo. Bijna de helft van de mensen komt via de (lokale) krant aan de informatie of achtergronden over de activiteiten/evenementen in Norg. 28% kijkt ook op lokale websites en 13% weet het via de organisatie van het evenement of de activiteit. De Norger Courant en Facebook zijn de meest gegeven antwoorden op de vraag welke kranten, websites, organisaties ze dan gebruiken om de informatie te vinden
We vroegen hoe tevreden men is over het geleiden van bezoekers naar de parkeerterreinen nbuiten het centrum tijdens de grootschalige evenementen. 38 van de 54 mensen gaven aan hier tevreden tot heel tevreden over te zijn.
Sociale samenhang en samenwerking
Bijna 2 op de 3 mensen die de enquête invulde doet vrijwilligerswerk of zou dat wel willen doen.
Ook vindt 70% van de mensen het een goed idee als sportverenigingen meer samenwerken. Bij de vraag om de samenwerking te vergroten tussen wonen/welzijn/zorg om de sociale betrokkenheid te vergroten vindt zelfs 75% dat een goed idee.
Op de vraag of men ideeën heeft om de betrokkenheid/verbinding/gemeenschapskracht in eigen straat, wijk of dorp te vergroten kwamen verschillende ideeën voorbij. Van buurt-BBQ of nieuwjaarsbijeenkomst tot gezamenlijk koffiedrinken en van meer cursusaanbod in de Brinkhof tot meer inspraak bewoners via rubrieken in de Norger Courant. Veel mensen geven echter ook aan dat ze geen ideeën hebben of het zo al goed vinden.
Voorzieningen: Warenhuis
Uit de interviews kwam naar voren dat de terugkomst van het warenhuis wel gewenst zou zijn. In de enquête hebben we deze vraag gesteld en 65% ziet graag weer een warenhuis in Norg. Er worden verschillende locaties aangedragen waar een nieuw warenhuis zou kunnen of suggesties om het juist te combineren met een bestaande winkel of supermarkt.
Wonen en duurzaamheid
Op de vraag of men nog in Norg woont in 2030 antwoorde 23% dat nog niet te weten en maar liefst 66% woont in 2030 nog in hetzelfde huis. Wij vroegen in de enquête hoe duurzaamheid een plek in het dorpsplan moet krijgen. Natuurlijk kregen we diverse uiteenlopende reacties op deze vraag en de uitwerking daarvan ziet u terug in het dorpsplan. Op de vraag wat men voor invulling wil zien op de locatie/in het gebouw van het Dr. Nassaucollege waren de antwoorden heel divers. 20% wil woningen voor ouderen, 38% juist voor jongeren, een kleine 4% ziet mogelijkheden voor het huisvesten van organisaties, 29% ziet het liefst een andere invulling en 11% heeft geen mening. Kortom zoveel mensen, zoveel wensen.
Veiligheid en verkeer
75% van de mensen in Norg ervaart geen parkeerproblemen in Norg en 14% alleen tijdens evenementen/activiteiten. Velen geven aan haar activiteiten in Norg op de fiets of lopend te doen.
De verkeersknelpunten in en om Norg die men aangeeft zijn onder andere de te hoge snelheid in het centrum, op de Donderseweg en de Langeloerweg. Kruispunten in het centrum worden als onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren en de Laan van Havezathen is meerdere malen genoemd als te smal.
Tot slot
Als laatste vroegen wij in de enquête of we iets zijn vergeten te vragen en/of er nog onderwerpen zijn waar men ideeën of wensen voor wil aanleveren. Natuurlijk levert dit veel uiteenlopende ideeën op die we op basis van de rode draden of als aanvulling op de andere thema’s hebben opgenomen in dit dorpsplan.

BIJLAGE 2 – Samenvatting interviews

In totaal zijn 27 mensen door de Norger Courant geïnterviewd over Norg in 2030. En allemaal zijn ze het over eens, Norg is een prachtig dorp om te wonen, de landschappelijke ligging wordt ontzettend gewaardeerd, het gemeenschapsgevoel is groot en er is altijd wat te doen. En elkaar groeten, dat is hier heel gewoon.

Landschap & cultuurhistorie
Uit meerdere interviews kwam naar voren dat we zuinig moeten zijn op de houtwallen, boswallen langs zandwegen en akkers. De Boermarkes in Norg spelen een belangrijke rol in het onderhoud.
Ook zorgen over behoud en versterking van het brinkgebied en het dorpse karakter kwam vanuit verschillende thema’s naar voren, hierover bij het thema veiligheid en verkeer meer.
Jeugd
Iedereen is het er over eens, er zijn te weinig voorzieningen/activiteiten voor de oudere jeugd. Maar de jongeren moeten dit wel zelf oppakken. Er zijn wel voldoende sportvoorzieningen waar jong en oud gebruik van kan maken en de sportinstructeurs zorgen voor verbinding tussen school en verenigingen.
Recreatie & toerisme
Recreatiewoningen, sport- en cultuurevenementen, dat zijn de thema’s die als rode draad uit de interviews naar voren komen.
De sportevenementen en cultuurevenementen die Norg rijk is zetten het dorp op de kaart. Norg, het follydorp van Nederland, de top van de ruitersport en fietssport aan de start bij prachtige evenementen.
Maar ook het Noordsche Veld en het Struin- en Duinpad worden hoog gewaardeerd. Norg is een toeristisch aantrekkelijk dorp dat voor levendigheid zorgt en daarmee de voorzieningen op peil kan houden. Is er ruimte voor een aantal wensen die uit de interviews naar voren kwamen? De ATB-routes, motocross, openluchttheater of zelfs een openluchtfestival?
De campings zijn belangrijk zodat mensen kunnen ervaren hoe mooi het hier allemaal is, maar de Oosterduinen, daar moet nu een beslissing worden genomen; wel of niet permanente bewoning met als wens dat het bos wel bos moet blijven.

Sociale samenhang & samenwerking
Koester de saamhorigheid, samenwerking van organisaties zorgen voor een levendig dorp, evenementen en activiteiten brengen mensen bij elkaar… Maar ook; voorkom eenzaamheid, tekort aan vrijwilligers.
Nog meer samenwerken op verschillende vlakken en met kleine stapjes mensen meer naar elkaar toe laten groeien is de rode draad op dit thema.
Voorzieningen
Ja, dat warenhuis moet die nu wel of niet komen? En de Brinkhof moet deze worden behouden, worden vernieuwd, met of zonder basisschool? Meer benutten evenemententerrein? Een sportaccommodatie zoals in Papendal? De meningen zijn verdeeld.
Waar wel iedereen het over eens is dat het voorzieningenniveau in Norg hoog is en wordt gewaardeerd. Zowel cultureel, sportief, winkels, horeca, recreatief is (bijna) alles in Norg aanwezig.
Wonen en duurzaamheid
Ook als het gaat om wonen zien we dat er geen eenduidige mening is of er woningen voor jongeren of senioren in Norg gerealiseerd moeten worden. Dat er op het Oosterveld wordt gebouwd en ook nog eens duurzaam wordt positief ontvangen. In het algemeen is duurzaamheid en verduurzaming een belangrijk onderwerp. Hoe verduurzaam je woningen in oud-Norg? Kleinere zonneparken en landschappelijk ingepast? De verduurzaming van het Molenduinbad is prachtig voorbeeld. Electrische bussen? En moet er in Norg niet naar duurzaamheid in breedste zin van het woord worden gekeken?

Tot slot

Uit de interviews komen nog een aantal zaken voort. Zo wordt de wens geuit vaart te maken met de ontwikkeling op het Vluchtheuvelterrein, zijn er ook in Norg zorgen over de ondergrondse gasopslag in Langelo en zou het onderhoud van het openbaar groen op bepaalde plekken beter moeten.