Vragen, vragen en nog eens vragen over komst Dr. Nassau College naar De Brinkhof

door | 16 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Vragen, vragen en nog eens vragen over komst Dr. Nassau College naar De Brinkhof

De gemeenteraadsfractie van Lokaal Noordenveld heeft zich flink in de door het college van burgemeester voorgestelde tijdelijke inhuizing van het Dr. Nassau College in de Brinkhof in Norg verdiept. Er is een lijst met 38 vragen opgesteld, waar men op zo korte mogelijke termijn antwoord op wil hebben. Dit om op 24 april een gefundeerd oordeel te kunnen vormen tijdens de raadsvergadering en in mei een goed besluit te kunnen nemen.

Betreft: technische vragen obv besluit tijdelijke huisvesting Dr. Nassau College in en nabij MFA De Brinkhof:

Onze vragen:

1.            Kunt u ons het rapport inzake de technische staat van het vastgoed De Hekakker in Norg toezenden?

2.            Het verlengen van de duur in het gebouw van De Hekakker met een jaar wordt beschouwd door het college als ongewenst, maar is het door de getroffen technische maatregelen onverstandig of wel degelijk uitvoerbaar om het met een jaar te verlengen? Graag motiveren wanneer het onverstandig wordt geacht.

3.           

A) Vooruitblikkend op een permanente huisvesting voor het Dr. Nassau College; is het voornemen om het Dr. Nassau College na vertrek van De Hekakker terug te laten keren naar de oude locatie totdat er een permanente huisvesting voor de school is gevonden?

B) Zo nee, welke financiële consequenties voor rekening van de gemeente Noordenveld brengt dit met zich mee?

C) Is er zicht op de termijn dat het Dr. Nassau College kan intrekken in een gebouw dat haar permanente huisvesting biedt?

4.            LN ontvangt graag de gemeentelijke procedure huisvestingsverordening met inbegrip van de verordening.

5.            A) Kunt u aangeven waarom de kinderen van De Hekakker niet gedurende de termijn van nieuwbouw kan worden gehuisvest op eigen terrein in tijdelijke units? Mogelijk met gebruik van terrein van het Dr. Nassau College.

B) Hoeveel maximale ruimte biedt het Dr. Nassau College mbt leerlingenaantal?

C) Kunt u tevens aangeven wat de jaarlijkse totale kosten voor plaatsing tijdelijke units tbv leerlingen De Hekakker naar schatting zullen zijn? En voor hoeveel jaar u deze dan beoogt?

D) Heeft u daartoe offertes aangevraagd bij 1 of meerdere leveranciers ? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, Kunt u ons de offertes toedoen?

6.            Kunt u het laatste verslag (23-3) van de werkgroep  en projectgroep De Brinkhof toezenden inzake de opdracht aan BCN voor het vinden van (tijdelijk) huisvesting voor Dr. Nassau College?

7.            Wat zijn de totale financiële consequenties voor rekening van de gemeente Noordenveld indien de leerlingen van De Hekakker voor enkele jaren tot aan oplevering van de nieuwe school verhuizen naar de gebouwen waarin het dr. Nassau College momenteel gehuisvest is ?

8.            Wat zijn de totale financiële consequenties voor rekening van de gemeente Noordenveld indien de leerlingen van het Dr. Nassau College voor de duur van meerdere jaren deels naar De Brinkhof en deels tijdelijke huisvesting op de Brinkhofweide zullen genieten?

9.            A)Is het college voornemens de totale kosten voor het onderbrengen van scholieren in De Brinkhof, alsmede in tijdelijke units op de Brinkhofweide toe te voegen aan de begroting binnen de post Meerjarenplan Integraal Huisvestingsplan Scholen?

10.         Volgens de prognoses van de gemeente Noordenveld zullen er tot 2030 nog 158 leerlingen op het dr. Nassau College zitten. Dit is een klas meer dan de 130 leerlingen die vereist zijn, edoch blijft het gissen. Veel leerlingen komen uit omliggende dorpen en een groot aantal zelfs uit Assen. Hoe ziet het college de prognose in het licht van de benodigde investering in een nieuw onderkomen voor het Dr. Nassau College en is zij hier ook met de gemeente Assen over in gesprek?

11.         Hoe wordt in de kosten voorzien voor de (tijdelijke) huisvesting, nu er geen begroting voor het Dr. Nassau College voor de jaren is opgenomen. En voor welk deel en duur zijn de kosten die genoemd staan in het raadsvoorstel?

12.         Welke huurinkomsten zijn te verwachten vanaf zijde Dr. Nassau College en de Hekakker met de doorschuifmethode en zijn deze gelijk met de inkomsten die nu worden verworven?

13.         Is er gesproken over compensatie voor huurders t.t.v de tijdelijke huisvesting? En zo ja op welke wijze wil men compenseren?

14.         In het gevraagde besluit wordt een bedrag van 1.2 miljoen genoemd, welke kosten vallen hier allemaal onder en met welke duur mbt de tijdelijke huisvesting, wordt er nu rekening gehouden?

15.         Waarom is het niet verstandiger eerst zicht te krijgen op een permanente locatie voor het Dr. Nassau College? En kunt u aangeven welk bedrag van het gevraagde besluit tevens onderdeel is van het langdurige traject voor de verkrijging van een permanent onderkomen voor het Dr. Nassau College?

16.         Welke locaties zijn onderzocht voor het onderbrengen van het Dr. Nassau College?

17.         Welke onderzoeksvragen zijn hierbij gesteld?

18.         Welke specifieke vragen hebben de volgens het college relevante personen meegekregen?

19.         Welke conclusies is door het college getrokken uit het onderzoek?

20.         Kan het College verslag uitbrengen over alle andere onderzochte opties voor tijdelijke vestiging van de school in Norg, alsmede op basis van de inhoudelijke argumenten waarom deze optionele locaties zijn afgekeurd ? Graag het verslag toevoegen.

21.         Welke alternatieven, die onder meer door gebruikers, inwoners en huurders zijn ingebracht, zijn meegenomen en onderzocht?

22.         Zijn er ook locaties buiten Norg meegenomen in het onderzoek? Zo ja welke? En zo nee, waarom kan er niet (net) buiten Norg een locatie worden betrokken bij het onderzoek?

23.         Kunnen wij het rapport krijgen van DAAD Architectenbureau van een aantal (8) jaren terug aangaande Dr. Nassau College in de Brinkhof?

24.         Is thans een formele opdracht aan BCN gegeven om (tijdelijke) huisvesting te zoeken voor Dr. Nassau College en daarbij te onderzoeken of dit past in de Brinkhof? Wanneer is de overeenkomst getekend? Graag overeenkomst toezenden.

25.         Welk type huurovereenkomst en gedurende hoeveel jaren bent u voornemens een huurovereenkomst, voor het tijdelijk onderkomen, met de directie van het Dr. Nassau College af te sluiten ?

26.         Krijgt het Dr. Nassau College een jaarlijks opzegbaar huurcontract in haar tijdelijke huisvesting? Graag ontvangen een kopie.

27.         Kunt u ons het plan toesturen hoe u de dorpshuisfunctie intact denkt te houden met de toevoeging van een school onder dezelfde dak zoals deze nu voorligt?

28.         Kunt u ons een kopie van uw participatie- en communicatieplan toezenden?

29.         Is het college op de hoogte van de huidige juridische positie van enerzijds de Belangenvereniging Norg (en haar leden) en anderzijds de Stichting Platform Norg i.o?

30.         A) Heeft het college haar besluit genomen nadat zij een Social Impact Assessment heeft laten uitvoeren?

B)Zo ja, kunt u deze aan ons toezenden?

C) Zo nee, waarom niet?

D) Indien u geen Social Impact Assessment heeft laten uitvoeren, op welke wijze is het college dan middels belangenafweging en overleg met alle inwoners en gebruikers / huurders tot het huidige Collegebesluit gekomen ?

31.         Hoe wordt door de externe projectleider het participatietraject opgezet en wanneer kunnen we de resultaten hiervan ontvangen?

32.         Tijdens de bijeenkomst voor gebruikers en huurders van De Brinkhof op 2 april 2024 spraken de wethouders de wens uit ook te willen kijken naar een permanente onderbrenging van de Dr. Nassau College in De Brinkhof, deels afhankelijk van de uitkomsten vanuit het dorpsplan.

Vooruitblikkend op het participatie- en communicatieplan die voor de zomer gereed zal zijn aangaande de dorpsvisie; Hoeveel invloed krijgen de dorpelingen, gebruikers en huurders op de bestemming van de permanente huisvesting van Dr. Nassau College?

33.         Wordt er onderscheid gemaakt tussen de verschillende belangen en de invloed op de permanente huisvesting?

34.         Hoe wil men de verschillende belangen gaan afwegen, wanneer nu al blijkt dat tijdelijke huisvesting (deels) ongewenst is op de betreffende locatie?

35.         Hoe zorgt het college voor een evenwichtige toedeling van alle functies op de betreffende locatie De Brinkhof?

36.         Hoe denkt het college de onrust en misgenoegen te verkleinen bij een toekenning van het raadsvoorstel binnen de gemeenschap, de gebruikers en huurders van De Brinkhof opdat ook de school Dr. Nassau College met haar docenten en leerlingen zich welkom kan voelen in de Brinkhof na het ontstaan van de spanningen?

37.         Menig gebruiker en huurder van De Brinkhof meent dat de tijdelijke huisvesting het participatieplan voor de dorpsvisie ondermijnt. Zij vragen zich af waarom buurtrechten niet in de gemeente Noordenveld van toepassing zijn. Ze wensen gebruik te kunnen maken van hun right to challenge  (uitdaagrecht), waar bewoners mogen en moeten kunnen meebeslissen over wat er in hun wijk, buurt en gebouw gebeurt. De gebruikers, huurders en omwonenden wensen samen met de gemeente de agenda te bepalen en hoe problemen worden aangepakt. Is het college met de gebruikers en huurders eens dat ook voor de tijdelijke huisvesting buurtrechten gelden en er gelegenheid moet zijn op een right to challenge?

38.         Is het college voornemens stappen te zetten om deze gelegenheid op een right tot challenge te bieden aan gebruikers, huurders en omwonenden alvorens de raad een definitief besluit neemt op een tijdelijk onderkomen voor Dr. Nassau College?                                            

Hierbij het verzoek de vragen op zo’n kort mogelijk termijn schriftelijk te (laten) beantwoorden.