Vraagtekens huurders en gebruikers bij inhuizing Dr. Nassau College in De Brinkhof

door | 17 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Vraagtekens huurders en gebruikers bij inhuizing Dr. Nassau College in De Brinkhof

Onlangs was er de bijeenkomst met de wethouders Ipema en Wekema in de dorpshuiszaal van de Brinkhof. Het college lijkt niet voornemens om het voorstel opm basis van argumenten in te willen trekken. Dat het Dr. Nassau College naar De Brinkhof zou kunnen, is een langer proces. Dit dateert uit de periode dat De Brinkhof veel leegstand had. Toen leek het sommigen een goed idee de school hier te huisvesten. En de Hekakker op de Brinkhofweide. Dat De Brinkhof daarna toch gevuld raakte met bedrijven, toont aan dat het oorspronkelijke idee niet terecht was. Nu De Brinkhof feitelijk ‘vol’ is, zou het van kortzichtigheid getuigen er alsnog een school onder te brengen. Ook niet tijdelijk. Overigens is de huisvesting van bedrijven een mooi verlengde van het gemeentehuis, dat in feite ook een groot kantoor was. Een vrij logische ontwikkeling, dus.

Diverse huurders/gebruikers geven hun argumenten:

Ik heb zelf een klein kantoor en kan daar met een of twee mensen gesprekken voeren, maar als het er meer zijn kan ik niet meer beneden terecht want die ruimtes zijn in gebruik bij de school. Terwijl die mogelijkheid nadrukkelijk wordt aangegeven bij het huren van ruimtes. Dus beperkingen voor de huurders.

Ik vrees ook voor lawaaioverlast en problemen bij santair en hygiëne bij eventueel gezamenlijk gebruik.

Ook denk ik dat de combinatie school/maatschappelijke functies/bedrijvigheid niet werkt. Of je moet al gedeeltes goed van elkaar scheiden. En dat is weer niet de opzet van De Brinkhof.

Ik vraag me ook af of hoe het verder moet met de commerciële invulling vanuit De Brinkhof zelf, qua verhuur van ruimtes. De raadszaal zit regelmatig vol met cursisten over onderwerpen en die nuttigen een lunch in de binnenbrink. Het steunpunt IMG heeft eveneens een probleem, lijkt mij.

Hoe is de participatie geregeld, zowel voor wat betreft het plan voor de inhuizing van het Dr. Nassau College in De Brinkhof als de toekomstvisie Brinkhof/Brinkhofweide? Er worden excuses aangeboden over de slechte communicatie tot nu toe, maar de trein lijkt door te denderen zonder ook maar iemand ergens bij te betrekken.

Een belangrijk argument lijkt me dat de huur die wij  nu betalen is gebaseerd op de periode voordat er sprake was van een school die hier eventueel gaat komen.

We gaan dus naar een heel andere situatie.

Minder stilte en rust dan we nu hebben,

Gedrang bij toiletten, overbelasting

Veel fietsen bij de ingangen,

De oorspronkelijke sfeer van het gebouw verliest het eigen karakter door verbouwingen

In plaats van ouderen die volksdansen of een spel met elkaar spelen, gejoel van kinderen ,

De rust die we onze klanten of cliënten nu kunnen bieden kan niet meer gewaarborgd worden etc etc.

Het lijkt me dat als het werkelijk zover gaat komen, de gemeente de huur mag gaan compenseren want de huurders leveren veel in qua voorzieningen.

De gemeente heeft nog geen plan laten zien. Op voorhand ben ik niet tegen een combinatie van het DNC en de Brinkhof mits aan de voorwaarde wordt voldaan dat de gemeenschapsfunctie op geen enkele manier geweld wordt aangedaan. En je kan best stevige twijfels hebben of de combinatie op die manier überhaupt kan.

Een aantal punten van zorg:

Nemen de leerlingen de Brinkhof niet over als “hun” schoolgebouw;

Op welke manier is gegarandeerd dat huidige huurders hun bedrijf kunnen blijven uitoefenen?

In hoeverre kunnen activiteiten zoals koersbal etc. door blijven gaan?

Waarom wordt er niet (veel) meer gedaan om de commerciële functie van de Brinkhof te verbeteren door bijvoorbeeld het aanbieden van/experimenteren met goede flex-werkplekken (+ goede koffie en lunches) en een flexibeler inrichting van de raadzaal (oude meuk eruit), effectiever gebruik van de WiN-ruimte en  ruimte van CERTE, onderzoek mogelijkheden dubbelgebruik etc.

Overdag lijkt de personeelsinzet vrij hoog terwijl er weinig gebeurt. Efficiency?

Geluidsoverlast? Gebruik aula? Beschikbaarheid binnenbrink?

Uitbreidingsmogelijkheden bibliotheek en toeristisch info-punt?

Voldoende sanitair?

Parkeerdruk en verkeersveiligheid rondom de Brinkhof?

Vanwege geluidoverlast. De Brinkhof is erg gehorig .

Voor mijn werk is het van belang dat het rustig is vanwege vertrouwelijke gesprekken en stilte bij massages en behandelingen.

Klanten zijn over het algemeen wat ouder en minder goed ter been. Niet prettig om bij een groepen jongeren langs te lopen naar de praktijkruimte.

De Brinkhof straalt nu een rustige sfeer uit. Om die reden heb ik ervoor gekozen om me in de Brinkhof te vestigen

Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn voor mijn cliënten.

Meer gebruikers van de Brinkhof (denk aan onderwijspersoneel ) betekent meer gebruik van de parkeerruimte en een grotere belasting van de parkeerruimte die verre van toereikend zal zijn .

Ik ben er van overtuigd dat ik cliënten kwijtraak als ik de kwaliteit niet kan bieden die ik nu wel doe.

Lawaai zal enorm toenemen en de relatieve rust waarbinnen alle sociaal-maatschappelijke activiteiten plaatsvinden om zeep helpen.

Op de wisselmomenten zal het lawaai ook de rust verstoren waarbij gewerkt wordt binnen alle bedrijven in De Brinkhof.

De gemeenschappelijke ruimtes, waarvan het gebruik binnen onze huurrechten vallen, zullen ontzettend veel minder tot de beschikking van de huurders staan.

De aula, waar ieder jaar minimaal dertig Norger families hun geliefden opbaren, zal onbruikbaar worden door lawaai, gehang rondom de aula en meer – groot verlies rondom overlijdens.

Ouderen kunnen niet koersballen of volksdansen met een publiek van 12-16 jaar. Het gevoel van onveiligheid (je niet vrij kunnen bewegen) zal toenemen. De TikTok-filmpjes zien we vanzelf tegemoet.

Je kunt geen activiteiten van ouderen verplaatsen naar avonduren. Het is voor die mensen een dagbesteding (vaak het enige dat ze hebben).

We doen een beroep op het verstand en het empathisch vermogen van de mensen die hier uiteindelijk een knoop over doorhakken. Als achteraf blijkt, en dat zal met zekerheid, dat de inhuizing niet werkt, is het niet meer ongedaan te maken.

De gekozen weg door de wethouders hierin is raar en respectloos naar een ieder die het écht aangaat.

De plannen van de gemeente leiden tot sociaal-culturele afbraak in Norg. Verenigingen zullen activiteiten vaak niet meer overdag in passende ruimtes kunnen houden. Uitwijken naar de  avonden is voor veel ouderen geen optie.

Inspiratie en kruisbestuiving van diverse leden van verenigingen zullen afnemen: als mensen hun activiteiten alleen achter gesloten deuren kunnen uitvoeren, wordt hun enthousiasme niet op anderen overgebracht.

Toevallige  zinvolle ontmoetingen komen niet meer voor: bij de entree, in de binnenbrink en de gangen , de leestafel, de bibliotheekhoek is het gemakkelijk een praatje aan te gaan met dorpsgenoten: de zo belangrijke Dorpspleinfunctie van De Brinkhof komt te vervallen.

Bedrijven zijn toegankelijk gehuisvest en kunnen ook klanten gemakkelijk in contact brengen / met andere buurbedrijven. kruisbestuiving?

Exposities van Culturele Raad Norg zullen verdwijnen, zijn niet mogelijk als een school gehuisvest wordt in De Brinkhof. Dit betekent een verlies van een toegankelijke vorm van kunstgenot voor bewoners en toeristen.

Het verdwijnen van expositiemogelijkheid in De Brinkhof is een verlies voor de Norger schildersclub De Norger Varvers alsmede voor professionele en goede amateurschilders.

Overdag zal De Brinkhof niet meer tot bezoek uitnodigen. Het ooit bruisende hart wordt weggerukt van de dorpsbewoners.

Als het dorpscentrum overspoeld wordt door scholieren wordt het bepaald niet aantrekkelijker.

Aanwezigheid van (lawaaige) scholieren dichtbij de begraafplaats verstoort de gewenste stilte.

De wc’s in De Brinkhof zijn / worden gebruikt als openbare toiletten. Deze mogelijkheid moet blijven .

Verkeersveiligheid van de omgeving in relatie tot veel niet altijd oplettende of voorzichtig rondfietsende jeugd (sommigen met fatbike wellicht)? Denk met name ook aan de woensdag marktdag.

En waar fietsenstalling? Het stallen van de fietsen gaat toch zeker niet zorgen voor extra overlast op de stallingsplekken voor overige gebruikers van De Brinkhof?

Blijft met het plaatsen van noodunits (waar komen die eventueel? Waarom wordt daar niks over bekendgemaakt?) de landschappelijk inpassing van de Brinkhof ongemoeid?

Het hele proces van inhuizing doorkruist de Toekomstvisie Brinkhof/Brinkhofweide.

Er is tot nu toe geen enkele positieve reden naar voren gekomen die inhuizinbf van het Dr.  Nassau College in De Brinkhof rechtvaardigt. Wat zijn  de eventuele pluspunten? Die zijn er gewoonweg niet.

Heeft het Dr. Nassau College Norg wel voldoende toekomst. Hoe zien de verwachtingen qua leerlingenaantallen voor de komende jaren er uit.

Uit de brief van eind maart van huurders/gebruikers/Belangenvereniging/Zakenkring aan het college:

Participatie staat bij de gemeente Noordenveld hoog in het vaandel, zoals vastgelegd in uw participatienota van december 2023. Hierin wordt gesteld dat participatie draait om de tijdige betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden bij hun leefomgeving. Tot op heden ervaren wij echter een gebrek aan deze betrokkenheid, met name met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van het Dr. Nassau College.

Inmiddels heeft wethouder Ipema namens de gemeente haar excuses aangeboden voor het feit dat het wij niet zijn meegenomen in het proces en de communicatie onvoldoende is geweest. Uiteraard waarderen wij deze excuses. Want als wij goed zijn ingelicht lijkt het er op dat het College van B&W binnenkort een besluit neemt over de wijze waarop zij het Dr. Nassau College zou willen huisvesten in en rondom De Brinkhof.

Tot onze verbazing hebben wij, ondanks de commotie in de afgelopen weken (eind maart), nog steeds geen uitgewerkte plannen gezien. Het zou in onze ogen toch niet meer dan logisch zijn indien de plannen vooraf (normaliter vroegtijdig, maar dat valt niet te repareren) met ons en eventueel omwonenden zouden worden besproken. In dat geval zou er sprake zijn van participatie en belangrijker nog; dan voelen wij ons serieus genomen.

Als gebruikers en huurders blijven we graag betrokken bij het vervolgproces. Natuurlijk omdat we ons verbonden voelen met De Brinkhof, maar ook en vooral omdat        wij  er van overtuigd zijn waardevolle input te kunnen leveren. De grote maatschappelijke waarde voor het dorp moeten we koesteren en bovendien liggen er naar onze mening legio kansen om tot een (nog) betere invulling te komen. Wij willen van het college graag vernemen op welke wijze zij voornemens is om ons nu wel te betrekken bij dergelijke besluitvorming.

Ook wij hebben nagedacht over de toekomst van de Brinkhof(weide). De belangrijkste bevindingen die we graag met u willen delen, zijn:

a) Trots op het bestaande ontmoetingscentrum in Norg: In tegenstelling tot andere gemeenten die nog bezig zijn met het creëren van een dergelijk centrum, zijn wij verheugd dat we al over een Ontmoetingscentrum beschikken in Norg.

b) Tevredenheid over het huidige gebouw: Ondanks de perceptie van sommige jongeren

dat het gebouw saai is, zijn wij van mening dat het gebouw vanuit architectonisch ​oogpunt uniek is en eerder in aanmerking zou moeten komen voor plaatsing op de monumentenlijst dan voor afbraak.

c) Streven naar uitbreiding van het sociale aspect: Wij zijn van mening dat het sociale gedeelte van het multifunctionele gebouw uitgebreid en versterkt kan en moet  worden, zodat het geschikt is voor zowel jong als oud                .

d) Uitbreidingswens van de bibliotheekmanager: De manager van de bibliotheek heeft aangegeven de voorkeur te geven aan uitbreiding, met als doel om het te laten fungeren als het centrale punt van de wijk voor lezen, voorstellingen, cursussen, educatie, kunst, cultuur, werkplekken en ontmoetingen.

e) Geen leegstand: Er is momenteel geen sprake van leegstand in de Brinkhof. Er is  juist vraag naar extra ruimte voor bedrijven en activiteiten.

f) Behoefte aan flexibele werkplekken: Wij zijn van mening dat het aanbieden van flexibele werkplekken de gemeenschap van Norg in staat zal stellen om nog meer gebruik te maken van de Brinkhof. Op welke manier denkt het college de dorpshuisfunctie van de Brinkhof te behouden en te versterken in combinatie met de eventuele tijdelijke huisvesting van voortgezet onderwijs in hetzelfde gebouw? Welke garanties geeft het college?

Feit is dat de beoogde tijdelijke huisvesting van het Dr. Nassau College in De Brinkhof tot veel onrust, en soms zelfs boosheid, leidt. Met name bij ons, gebruikers en huurders, maar ook bij vele inwoners van Norg. En hoewel het in theorie wellicht anders is, kunnen we er niet omheen dat het voornemen van het college, zoals dat nu bij ons bekend is,  invloed heeft op het visietraject voor De Brinkhof en Brinkhofweide.