Raadsvoorstel: komst Dr. Nassau College in en om De Brinkhof gaat 1,2 miljoen euro kosten

door | 7 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Raadsvoorstel: komst Dr. Nassau College in en om De Brinkhof gaat 1,2 miljoen euro kosten

Het raadsvoorstel in het juiste perspectief

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld stelt de gemeenteraad – ondanks fel protest – toch voor om het Dr. Nassaucollege deels in De Brinkhof en deels in tijdelijke noodlokalen te huisvesten. Dit zou nodig zijn om de ‘noodzakelijke’ herhuisvesting van basisschool De Hekakker mogelijk te maken. Daar is een bedrag van € 1.229.700 voor nodig. De gemeente moet dat geld lenen.

Van dat geld moet een aantal ruimten in De Brinkhof worden aangepast en zijn noodlokalen (lijkende op de noodschool OBS De Marke) nodig om de huisvesting te kunnen realiseren. Hoeveel noodlokalen en welke aanpassingen in De Brinkhof nodig zijn, is nog onduidelijk, zodat het bedrag van ruim 1.2 miljoen euro ook nog veel hoger kan uitvallen.

Participatie

Op 2 april heeft in De Brinkhof een bijeenkomst plaatsgevonden waarin gebruikers en huurders van De Brinkhof nader zijn geïnformeerd over de plannen en waarin vragen zijn beantwoord. In het algemeen uitten deelnemers hun ongenoegen over de communicatie door de gemeente. Ook is er twijfel over de noodzaak van de verhuizing en de urgentie die hierbij wordt gesteld. Tot slot zijn er zorgen over de combinatie van het huidige gebruik van De Brinkhof met de school.

“Over dit laatste is afgesproken dat direct na het besluit van het college met de gebruikers, huurders, belangenvereniging en de school overleg gaat plaatsvinden over de invulling van het plan. Daarbij wordt met partijen gesproken over het gebruik van de verschillende ruimten op verschillende dagdelen”, zo staat in het raadsvoorstel te lezen. Maar dat is de uitleg die de gemeente/het college daaraan geeft. De gebruikers/huurders van De Brinkhof willen helemaal niet in gesprek over het gebruik van verschillende ruimten op verschillende dagdelen. Ze zien een school in De Brinkhof in overgrote meerderheid niet zitten. Zeker niet omdat eerste een besluit is genomen en men pas mag meepraten als het besluit al genomen is. Dat is zeker niet de manier van participatie die wordt voorgesteld in de participatieverordening zoals die eind 2023 van kracht is geworden, maar waar tot nu toe nauwelijks invulling aan wordt gegeven.

Ook bezwaren omwonenden De Brinkhof

Inmiddels hebben direct omwonenden zich ook tot het college gericht. Er zal met hen overleg plaatsvinden om de gewijzigde invulling van De Brinkhof met hen te bespreken. Maar de omwonenden willen helemaal geen school in de buur. Dus ook hier overleg als mosterd na de maaltijd. De vraag is of er wel voldoende tijd is want de tijdelijke huisvesting van het Dr. Nassau College moet gereed zijn voor de zomervakantie (2024) zodat zowel Dr. Nassau College als OBS De Hekakker tijdelijke huisvesting hebben voor start schooljaar 2024-25, met een kleine uitloop naar de herfstvakantie als de planning niet haalbaar blijkt in de praktijk. Wat dat voor de omwonenden, gebruikers en huurders betekent doet er klaarblijkelijke niet toe. We nemen eerst een besluit en gaan dan overleggen. Dat lijkt de omgekeerde wereld.

Daarnaast is het Dr. Nassau College is niet opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Scholen (IHP 2021 – 2041) omdat het uitgangspunt van het schoolbestuur destijds was om de vestiging in Norg te verplaatsen naar Assen. Nu dit anders is besloten omdat het Dr. Nassau College de financiering voor deze school niet rond kreeg en met hangende pootjes naar Norg is teruggekeerd moet het Dr. Nassau College alsnog in het IHP worden opgenomen. Uit het raadsvoorstel: “Na oplevering van de Dorpsvisie Norg – Brinkhof en Brinkhofweide door het dorp uit gesproken en vastgelegd, gaan we onderzoeken waar en hoe we het Dr. Nassau College een definitief onderkomen kunnen aanbieden, uiteraard ook in samenspraak met het Dr. Nassau College.” Als de gemeente immers dan ook weer een besluit neemt waar achteraf pas op kan worden gereageerd, worden de mensen in Norg voor een tweede keer met een besluit geconfronteerd waarbij ze alleen nog de kleur van de Dixie-toiletten mogen bepalen, maar is al bepaald dat die toiletten er sowieso zullen komen. In de bijeenkomst van 2 april werden niet voor niets vraagtekens gezet bij de openheid van de besluitvorming en de wijze waarop de gemeente Noordenveld denkt invulling tot kunnen geven aan het credo van participerende gemeente. Op vragen naar mogelijke alternatieven locaties voor zowel de Hekakker en het Dr. Nassau College moest wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) het antwoord schuldig blijven. “Er is geen plan B.” Een suggestie van een deskundig installateur over de mogelijkheid voor stroom en gas voor een noodschool voor De Hekakker werd niet serieus genomen.

Het besluit van het Dr. Nassau College om in Norg te blijven is volgens het college een waardevolle aanvulling voor Norg en de gemeente Noordenveld. “Voortgezet onderwijs dichtbij huis in onze eigen gemeente vinden wij als gemeente Noordenveld belangrijk voor de kansen van leerlingen en voor de leefbaarheid in onze gemeente.” Toen het Dr. Nassau College het besluit om naar Assen te verrekken werd dat als een voldongen feit aanvaard en zijn geen pogingen ondernomen dat besluit ongedaan te maken. Nu ineens is het belangrijk om een school voor voortgezet onderwijs in het dorp te houden, van wie tachtig procent van de leerlingen uit Assen afkomstig is.

Zowel het Dr. Nassau College als de gemeente hebben aangegeven een toekomstige huisvesting als onderdeel van het complex Brinkhof als een kansrijke optie te zien. “Dit is passend bij de onderwijsvisie van de school en kan voor De Brinkhof een mooie aanvulling zijn op de maatschappelijke functie”, zo staat in het raadsvoorstel. Daarmee wordt het gesprek over de Toekomstvisie De Brinkhof-Brinkhofweide opnieuw behoorlijk doorkruist. En… hoe tijdelijk is tijdelijk. Ook daar wordt niet op ingegaan, zelfs niet met het noemen van een streefdatum.

In het najaar van 2023 werd door het college gesteld dat de er niet of nauwelijks koppelkansen tussen De Hekakker en De Brinkhof. Zijn. “Onderwijs heeft voor bijna alles een eigen ruimte nodig. Klaslokalen, kantoor en spreekkamers (IB), kinderopvang, peuteropvang en leerpleinen kunnen niet tot nauwelijks multifunctioneel worden gebruikt. Gezamenlijk ruimtegebruik (denk aan de sportzaal, creatieve ruimten ect.) kan ook zonder dat de school aan De Brinkhof wordt gekoppeld. De school gebruikt nu ook vanaf de huidige locatie de genoemde en niet nader gespecificeerde ruimten.” De basisschool kan niet en voortgezet onderwijs klaarblijkelijk wel…?