Oppervlakte bloembollen sinds 2013 met ruim een vijfde toegenomen

door | 19 apr 2024

Home 9 Nieuws 9 Oppervlakte bloembollen sinds 2013 met ruim een vijfde toegenomen

De oppervlakte landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt is in 2023 vergeleken met tien jaar eerder met 21 procent toegenomen naar ruim 28 duizend hectare. Het aantal bedrijven dat naast andere agrarische activiteiten ook aan bollenteelt deed is toegenomen, maar minder bedrijven hebben bloembollenteelt als hoofdactiviteit. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling. In de regio zie je de toename met name op percelen tussen Norg en Een en nabij Veenhuizen.

Op meer dan de helft van de landbouwgrond in gebruik voor de bollenteelt staan tulpen. Het areaal tulpen is in 2023 vergeleken met tien jaar eerder met 32 procent toegenomen naar ruim 15 duizend hectare. Naast het areaal tulpen nam ook de oppervlakte voor de teelt van lelies toe met bijna 28 procent. De groei van het areaal tulpen en lelies lijkt ten koste te gaan van de arealen van andere populaire bollensoorten zoals de narcis (-11 procent) en de gladiool (-33 procent).

Het totaal aantal bedrijven in de bloembollenteelt is de laatste tien jaar met 7 procent toegenomen naar 1 639. Vergeleken met 2013 is het aantal bedrijven met 108 toegenomen. Het gaat hier zowel om bedrijven die naast andere agrarische activiteiten bloembollen als nevenactiviteit telen, als om bedrijven die bloembollenteelt als hoofdactiviteit hebben. Tot 2013 daalde het aantal telers nog gestaag.

Van de bedrijven in de bloembollenteelt houdt het grootste deel (55 procent) zich bezig met de teelt van tulpen. Samen met de lelies (25 procent) en narcissen (12 procent) zijn dat de bollensoorten waar de meeste telers bij betrokken zijn. Bij bijna alle bolgewassen daalde het aantal telers met uitzondering van de tulp en lelie, bij de laatste soort nam het aantal sinds 2013 toe met 30 procent.

Grootste deel areaal bij bedrijven met bloembollenteelt als hoofdactiviteit

Iets meer dan een derde van alle bedrijven die aan de teelt van bloembollen doen, heeft de bollenteelt als hoofdactiviteit. In 2023 waren dat 577 telers, 12 procent minder dan tien jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor 61 procent van het bloembollenareaal.

Bijna een kwart van alle bedrijven in de bollenteelt zijn gewascombinatiebedrijven. Dat zijn bedrijven die een combinatie van verschillende soorten gewassen hebben. Het aantal van deze bedrijven dat ook bollen teelt, is vergeleken met 2013 meer dan verdubbeld. Deze bedrijven hadden samen 12 procent van het bollenareaal.

In 2023 was 14 procent van de bedrijven in de bollenteelt een overig tuinbouwbedrijf. Het aantal overige tuinbouwbedrijven dat aan bollenteelt deed als nevenactiviteit is met bijna 21 procent gedaald vergeleken met tien jaar eerder. Deze bedrijven hadden 12 procent van het bollenareaal in bedrijf.