Een dorpsplan met projecten, wensen en ideeën, groen en rijp. Bij elkaar gebracht door input op te halen bij organisaties, verenigingen, clubs én inwoners. Aan de hand van zeven thema’s wordt u meegenomen in dit plan.
U zult vooral lezen dat Norg een prachtig dorp is om te wonen, dat het gemeenschapsgevoel groot is, de landschappelijke ligging ontzettend wordt gewaardeerd en er is altijd wat te doen! Met dit dorpsplan proberen we daar nog een schepje bovenop te doen.
In het volgende hoofdstuk nemen wij u mee langs de zeven thema’s met de bijbehorende projecten, wensen en ideeën. In hoofdstuk 2 vertalen we dit in een plan van aanpak. Hoe zorgen we er nu met elkaar voor dat het dorpsplan tot uitvoering wordt gebracht, wat, wie en hoe leest u hier terug. Een voorstel voor planning en prioritering ziet u in hoofdstuk 3.
In de bijlagen geven we een korte terugblik op het proces en in de bijlagen vindt u allerlei achtergrondinformatie zoals de uitkomsten van de gehouden enquête, samenvatting van de verschillende interviews en bijeenkomsten.

Dorpsplan start in 2019

Belangenvereniging Norg pakte in 2019 de handschoen op om te komen tot een dorpsvisie voor Norg. Tijdens de eerste avond werden de aanwezigen gevraagd antwoord te geven op de vraag: “In 2030 is Norg…”. Hier kwamen zeven thema’s uit voort die bij het vervolg zijn gebruikt. Gaandeweg het proces is de keuze gemaakt geen visie te schrijven maar concreet te worden met een dorpsplan.
Per thema leest u eerst hoe er vanuit de Omgevingsvisie Noordenveld1 en vanuit het dorp tegen aan wordt gekeken. Vervolgens wat er op het gebied van dit thema al speelt of concreet is uitgevoerd. En in het derde deel welke projecten, wensen en ideeën er zijn. Dit zijn altijd projecten/wensen/ideeën die door meerdere organisaties/verenigingen/clubs of inwoners zijn benoemd of gewaardeerd.

  • Voor dit dorpsplan is specifiek naar het hoofdstuk Norg gekeken uit de Omgevingsvisie, de kernwaarden die voor heel Noordenveld gelden zijn niet specifiek opgenomen.

LANDSCHAP & CULTUURHISTORIE

Uit de Omgevingsvisie Noordenveld 2030:
Norg is dé kern van het Norger Esdorpenlandschap. De fraaie landschappelijke ligging van het dorp te midden van de diverse natuurgebieden is een kernkwaliteit evenals de cultuurhistorische waarden in de oude dorpskern.
De bijzondere waarden van de historische dorpskern staan op de kaart, worden behouden en benut. De groene ruimten en brinken zijn van belang voor de kwaliteit en identiteit van het dorp Norg. De relatie met het esdorpenlandschap is zichtbaar, beleefbaar en voelbaar in de woonwijken.

Samenvatting vanuit interviews en enquête:
Norg is een prachtig dorp om te wonen. De landschappelijke ligging wordt ontzettend gewaardeerd. Er zijn voldoende voorzieningen om het landschap in en rond Norg te beleven. We moeten zuinig zijn op het dorpse karakter, de brinken, de houtwallen en boswallen langs akkers en zandwegen. Zorgen zijn er met name in de uitbreiding van (recreatie-) woningen en zonneparken. Veel Norgers zijn lid of betrokken bij organisaties die zich inzetten voor behoud van landschap, natuur en cultuurhistorie.

AFGERONDE EN LOPENDE PROJECTEN
– Natuurplaats Noordsche Veld
– Struin & Duin belevingspad
– Expeditie Norgerduinen
– Bankjesproject Norg
– Lampe’s Veentie
– Groen speel- en sportterrein OBS De Hekakker
– Intensiveren jeugdactiviteiten met natuurgidsen
– Uitwerken gratis wandelroutes