Noordenveld wil flink blijven investeren om de fietsgemeente van Noord-Nederland te worden in 2020

De komende twee jaar is bijna 150.000 euro nodig om de ambitie in te vullen dat de gemeente Noordenveld fietsgemeente nummer een wordt in het noorden van Nederland. De helft van dat bedrag resteert van de campagne van 2017 en 2018. De gemeente subsidieert ook de komende 2 jaren de organisatoren van (internationale) wielerevenementen. “We helpen de organisatoren daarnaast met versterking en groei van de evenementen. Denk hierbij aan ondersteuning bij communicatie en PR, side-events en verbindingen leggen met scholen, bedrijven en de toeristische sector. We hebben in 2019 en 2020 in totaal € 55.000 nodig voor versterking van de evenementen”, zo staat te lezen in de onderbouwing.
Een van de uitgangspunten van onze ondersteuning aan de evenementen is, dat we onze financiele bijdrage afbouwen tot een minimum in de komende jaren. Het mountainbike-evenement ‘Ghost Veldslag om Norg kan zich ondertussen ‘zelf bedruipen’.

Toerisme & Recreatie
De gemeente blijft zich richten op de vrije wielersporter, die vooral sport om fit en gezond te blijven. Deze fietser belast zichzelf niet met ambitieuze doelen en is sociaal betrokken. Dit is de groep die gaat voor koffie met appelgebak of een lunch. Hierdoor is deze doelgroep economisch gezien interessant. Er is in 2019 en 2020 geld nodig voor oplaadpunten voor e-bikes samen met watertappunten plaatsen in Roden, Peize en Norg. De kosten hiervan schatten we op € 20.000. Daarnaast voeren we binnen het structurele budget voor Toerisme & Recreatie activiteiten uit zoals een bijeenkomst voor organisatoren van wielerevenementen en ondernemers uit de toeristische sector.

Op Fietse naar het Werk
Noordenveld heeft vooral gewerkt aan bewustwording van wat fietsen oplevert voor werkgevers en werknemers. Nu is het zaak de geInteresseerde bedrijven te verleiden tot (structurele) maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. En we willen met een aantal bedrijven iets iconisch ontwikkelen voor Kop van Drenthe Op Fietse. Wat gaan we hiervoor doen?
• Bewustwordingscampagne Rij2op5: € 20.000
• Ontwikkeling innovatieve nets: € 5.000

Op Fietse naar School
De scholen in Noordenveld doen (incidenteel) al heel wat aan fietsstimulering: schoolreisjes op de fiets,
fietsactiviteiten tijdens de jaarlijkse gezondheidsweek en deelname aan fietstochten en fietsclinics. De komende jaren gaan de sportcoaches verder met fietsstimulering: Rondom wielerevenementen, tijdens de jaarlijkse gezondheidsweek en een aantal landelijke evenementen zoals de Nationale Sportweek en de Week van de Gezonde Jeugd. Bij alle activiteiten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de provinciale campagne ‘Op Fiets naar School’. We stellen voor € 5.000 activiteitengeld beschikbaar te stellen voor de coaches.

Infrastructuur
We gaan de komende jaren aan de slag met het volgende am het fietsgebruik nog meer te stimuleren:
• Investeren in verbetering fietscorridor Roden-Groningen. Uitbreiding van de fietsenstalling bij de bushalte in Peize.
• Verbetering van fietsvoorzieningen op de Leeksterweg in Roden.
• Verbetering van fietsvoorzieningen op de Hofstedenlaan in Roden.
• Uitvoering van onderdelen van het Basisfietsplan. Uniforme belijning van fietspaden.
• Fietstelslangen voor een eigen fietsmonitoring.

De afgelopen twee jaren heeft een communicatieadviesbureau de gemeente ondersteund bij de campagne voor Noordenveld en Kop van Drenthe op Fietse. Ook de komende twee jaren huren we het bureau in. De kosten hiervan zijn € 30.000.

Uitvoerinq en orqanisatie
Uitvoering van de activiteiten kunnen we niet alleen. Voor een succesvolle uitvoering is samenspel nodig met bijvoorbeeld de provincie, het bedrijfsleven, scholen, verenigingen, fietsorganisaties, organisaties van fietsevenementen en de recreatiesector.
Uit de thema’s en uitvoeringsagenda blijkt dat we binnen verschillende beleidsterreinen aandacht schenken adil de fiets. De afgelopen 2 jaren hebben we een ‘aanjager’ ingehuurd om de uitvoeringsagenda in gang te zetten. Om de fietsambitie integraal op te nemen in ons beleid stellen we het volgende voor:
• We gaan ‘fiets inclusief’ denken door ons bij elk vraagstuk af te vragen: Wat kan de fiets hieraan bijdragen? Hetzelfde doen we met duurzaamheid en toegankelijkheid.
• Het programma ‘Duurzaamheid en Mobiliteit’ wordt de regisseur en coordinator van het thema ‘de fiets’. Dit betekent dat we in de loop van 2019 afscheid nemen van de aanjager. Voor een goede overdracht en afronding huren we de aanjager nog in tot en met april van dit jaar. De kosten hiervan zijn € 8.500.

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *