Expeditie Norgerduinen: weer veel belangstelling bij presentatie conceptvisie, maar nog veel mits, maar en tenzij

img_4967img_4962Het kan sommigen niet snel genoeg gaan om een concrete duidelijk visie op de Norgerduinen vast te stellen en tot uitvoering over te gaan, maar er kleven nu eenmaal veel haken en ogen aan. Permanente bewoning van recreatiewoningen zou toegestaan moeten worden, maar het is nu eenmaal wettelijk verboden. Daarom moeten er slimme oplossingen op tafel komen. Vooralsnog zijn die oplossingen niet geconcretiseerd al ligt er nu een mooie basis om tot een plan te komen dat daadwerkelijke veranderingen teweeg kan brengen. Gisteravond waren zo’n 120 belangstellenden aanwezig op het laatste symposium over de conceptvisie op het gebied. Men kon aangeven waar nog verdere uitwerking van de plannen nodig is en wat inmiddels goed in de steigers staat.

img_4965img_4958In de conceptvisie voor de Norgerduinen zijn zogeheten gidsprincipes geformuleerd. Vastgelegd is welke doelen worden nagestreefd voor bos natuur & landschap, recreatie & vrijetijdseconomie, wonen, voorzieningen, veiligheid en digitale en fysieke infrastructuur. En ook de deelgebieden Pleisterplaats Norg, Norgervelden, Molenduinen, LangeloĆ«rduinen en de Oosterduinen zijn onder de loep genomen. Wethouder Henk Kosters was tamelijk positief over het plan en denkt dat er een basis gelegd is dat mogelijk permanente bewoning mogelijk moet maken. “Maar dan moeten we er nog wel voor zorgen dat het uitvoeringsprogramma dat opgesteld moet worden er heel goed uit gaat zien.” Kosters gaf complimenten aan alle betrokkenen die met het plan aan de slag zijn gegaan. “Het gaat zeker leiden tot een mooie kwaliteitsimpuls voor het gebied.”

img_4966Gedeputeerde Tjisse Stelpstra stelde onder de indruk te zijn wat in Norg is gepresteerd door bewoners, eigenaren, Boermarkes, recreatieondernemers, Zakenkring, Belangen Vereniging en andere participanten. Allemaal mogelijk via de impulsen van de gemeente Noordenveld. Stelpstra: “Nergens in Drenthe wordt op deze manier naar de problematiek gekeken, u bent met de ontdekkingsreis op de goed route, maar nog lang niet op de eindbestemming. Permanente bewoning van recreatiewoningen blijft nee, tenzij… Het gaat echt om die paar stappen verder.”

img_4958In de conceptvisie is de basis van een strategie neergelegd voor projectmatige invulling van de Expeditie Norgerduinen. Het is de bedoeling dat de definitieve versie van de visie op de Norgerduinen in december in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente wordt besproken. De raad zou de visie dan in januari moeten vaststellen, waarna begin februari het plan – op een ludieke manier – wordt aangeboden aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De strategie is gericht op het creƫren van publieke en maatschappelijke meerwaarde, landschappelijke en natuurlijke meerwaarde (in het deelgebied of breder in de Norgerduinen). Een beeldkwaliteitsplan is de start waarbij een georganiseerde partij, in de vorm van een verenging van eigenaren het proces oppakt. Aandachtspunten zijn de ladder van duurzame verstedelijking, aandacht voor de sociaal-maatschappelijke problematiek, de juridische aspecten en de doelstellingen vanuit het Natuurnetwerk Nederland. Kansen liggen in mogelijkheden voor ruilverkaveling, het opstellen van een bospaspoort die inzicht geeft in gewenste kwaliteit van het bos en gebruik maken van expertise van de (nog op te richten) taskforce Vitale Vakantieparken.

Bij de strategie wordt vooral gebruik gemaakt van Naoberschap 2.0., waarbij wordt samengewerkt met de beherende partijen aan de opgaven die deze doelen tot uitvoer kunnen brengen. Aandachtspunt is het zoeken naar een goede zonering van natuur, recreatieve voorzieningen en infrastructuur en verblijf. Kansen liggen in de sanering van vervallen panden waarbij de ondergrond wordt ingericht voor natuur en het zogeheten bospaspoort.

Norg, het toeristisch kloppend hart van de Kop van Drenthe
De strategie bij het versterken en vergroten van de toeristische potentie van Norg is gericht op samenwerking met onder meer de Stichting Kop van Drenthe en breder met terrein beherende organisaties, plaatselijke belangenorganisatie en de recreatie- en horecaondernemers in en om Norg. Aandachtspunten liggen in de randvoorwaarden die zijn gesteld voor het behoud van de natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, economische rendement en de leefbaarheid van het dorp en de deelgebieden binnen de Norgerduinen. De recreatieve visies zoals gemeente en terreinbeherende organisaties hebben, vormen uitgangspunt. Kansen liggen er in het verder excelleren van goedlopende recreatiebedrijven en -terreinen en het afromen van slecht aanbod binnen de transformatiegebieden. De Norg- app is bij uitstek het communicatieve middel voor de bezoekers, bewoners en ondernemers in Norg en omgeving.

De strategie om de veiligheid te verhogen ligt in de Norgerduinen ligt enerzijds in uitvoering van diverse projecten die hier aan bijdragen en anderzijds aan het verder onderling versterken van het naoberschap. Aandachtspunt is dat naoberschap niet kan bestaan zonder intensieve samenwerking en de aandacht voor mensen met sociaal-maatschappelijke problematiek. Kansen liggen bij de transformatieopgaven en in de Norg-app.

Fysieke en digitale infrastructuur
Infrastructuur verbindt gebieden en mensen. De strategie is gericht op het verbeteren en veilig houden van deze infrastructuur. Aandachtspunten liggen vooral bij de veiligheidsaspecten van de infrastructuur en de kosten/baten. Kansen liggen er vooral in projecten die hier aan bijdragen.

Projectvoorstellen
Door de werkgroepen zijn verschillende projecten aangedragen. Daarnaast volgt uit bovenstaande strategie ook een eerste aanzet voor projectvoorstellen. Hieronder een eerste aanzet van projecten welke tijdens de komende reis verder kan en zal worden aangevuld.

– Realiseren Norg- app
– Uitbreiding parkeervoorzieningen ten behoeve van recreatieve startpunten
– Ontwikkelen bospaspoort

Plaats een bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *