Zeven Koninklijke Onderscheidingen in Noordenveld

Op donderdag 26 april 2018 hebben burgemeester Klaas Smid en loco-burgemeester Henk Kosters Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt of bekendgemaakt. Een van hen, Jantje Doedens Hagting verbleef op dat moment in het buitenland. Ze werd door de burgemeester telefonisch op de hoogte gesteld. De uitreiking vindt dus later plaats. De foto met bloemen werd eerder gemaakt bij de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding door wethouder Kosters aan haar man Tyme.

De andere gedecoreerden zijn:
Jelly van de Bosch, Lid in de Orde van Oranje Nassau (Kunst & Cultuur)
Margienus Uilenberg, Lid in de Orde van Oranje Nassau (voetbal)
Jan de Ridder, Roden, Wetenschapper Rechtsgeleerdheid. Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Uitreiking in de Aula van het Academiegebouw van de RUG.
Froukje Neef, Peize. Lid in de Orde van Oranje Nassau (vrijwilliger Hoprank)
Hilbert de Kleine, Roden. Lid in de Orde van Oranje Nassau (kerk, CDA, Z.V.V. Oranje Nassau)
Leo de Vos, Peize. (melkschapenboer, landelijk innovatief) Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Jantje Doedens-Hagting (76)
Mevrouw Doedens wordt onderscheiden op grond van vier vrijwilligersactiviteiten, die zij allemaal al ruim 20 jaar ononderbroken doet. Het betreft vrijwilligerswerk bij Vrouwen van Nu (voorzitter, secretaris, lid reiscommissie), voor de Margarethakerk in Norg, voor muziekvereniging de Brinkzangers (meerdere activiteiten) en voor Tafeltje Dekje. Voor de Brinkzangers maakt zij deel uit van de muziekcommissie en de kledingcommissie en is zij betrokken bij de organisatie van uitjes en acties. In de zomermaanden kunt u mevrouw Doedens aantreffen als rondleider in de Margarethakerk. Aan het eind van het seizoen organiseert zij altijd een etentje voor alle vrijwilligers van de Margarethakerk. Mensen die mevrouw Doedens goed kennen omschrijven haar als sociaal, betrokken, enthousiast en actief.

Mevrouw Jelly van den Bosch (75)
Mevrouw van den Bosch is al vanaf begin jaren zeventig een geziene vrijwilliger en professioneel kunstenaar in onze gemeente. Kort nadat zij in Roden is gaan wonen heeft zij zich aangesloten bij de Culturele Raad Roden. In die hoedanigheid is zij talloze malen gesprekspartner voor de gemeente en de provincie geweest over onderwerpen met betrekking tot het cultuurbeleid. Haar inspanningen hebben mede geleid tot de oprichting van een teken- en schildergroep in Roden, maar ook in het realiseren van een expositieruimte. Eerst in het Koetshuis en nu in het Kunstencentrum K38. De Culturele Raad deed ook dienst als adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van cultuur en kunst. Zij heeft het initiatief genomen tot het instellen van de 1% regeling voor kunstopdrachten in de toenmalige gemeente Roden. Jelly van den Bosch is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de Vereniging van Professionele Kunstenaars in Noordenveld (Verkuno). Zij heeft er onder andere voor gezorgd dat de World Press Photo tentoonstelling naar Roden werd gehaald. Namens Verkuno was zij medeorganisator van de stichting ‘Bekijk het maar’, de open atelierroute door Drenthe die landelijk veel bekijks heeft getrokken. Nadien is de stichting door vele andere organisaties benaderd met verzoeken om informatie over de wijze waarop de open atelierroute was georganiseerd. In 2011 is Jelly van den Bosch voorzitter geworden van de Stichting Kunstencentrum K38. Met de opzegging van de huur van de expositieruimte in Het Koetshuis in Roden heeft zij het initiatief genomen tot het realiseren van een nieuwe expositieruimte in een leegstaande school aan de Kanaalstraat in Roden. Mevrouw van den Bosch heeft als één van de initiatiefnemers in de onderhandelingen met de gemeente Noordenveld financiële steun weten te krijgen voor Verkuno en de Culturele Kring Roden. Hierdoor beschikt onze gemeente nu weer over een mooi kunstencentrum met galerie aan de Kanaalstraat in Roden. Mevrouw Van den Bosch nam in oktober 2017 afscheid als voorzitter van de Stichting Kunstencentrum K38.
Naast haar vele en jarenlange vrijwilligerswerk in het culturele leven in onze gemeente is mevrouw Van den Bosch actief in de plaatselijke huurdersvereniging Bomenbuurt in Roden. Zij is lid geweest van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband ‘Huurders Belangen Organisatie in Roden’ en was en is voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging ‘Woon’. Zij is al sinds 1984 tot op heden actief in het behartigen van de belangen van de huurders.

De heer Margienus Uilenberg (67)
De heer Uilenberg is al sinds 1987 een erg gewaardeerd vrijwilliger bij de voetbalvereniging Nieuw-Roden. Vanaf 1996 is hij lid van het dagelijks bestuur. Vanaf 1987 is hij elftalleider van het veteranenelftal. In de periode 1993-1997 was hij eveneens leider van het 1e dameselftal. Zijn functie in het dagelijks bestuur is, na één jaar secretaris te zijn geweest, penningmeester. Al ruim twintig jaar houdt hij de financiën van de vereniging nauwgezet op orde. Mede dankzij hem verkeert de vereniging in een solide financiële positie. De heer Uilenberg is niet bepaald een doorsnee bestuurslid. Hij is met meer dan grote regelmaat te vinden op het terrein van de VV Nieuw-Roden. Alle klussen die er maar te doen zijn pakt hij aan. Hij regelt bijvoorbeeld de bemensing van de kantine, maar staat er zelf ook dikwijls kantinediensten te draaien. Het tot in de late uurtjes schoonmaken van de kantine hoort daar natuurlijk bij! Het onderhoud van de kantine gaat hij ook niet uit de weg. Hij is ook een sociaal gezicht binnen de club. Bij ziekte van een lid zorgt hij voor een attentie. Met regelmaat wordt er een beroep op de heer Uilenberg gedaan om als scheidsrechter op te treden. Als het maar enigszins mogelijk is doet hij dat ook. Kernwoorden die de ondersteuners van het voorstel gebruiken om de heer Uilenberg te typeren zijn: “verbindend, sociaal, nauwgezet, serieus, met humor, verdienstelijk, waardevol, trouw, bescheiden, geliefd, graag gezien, aanspreekbaar, etc. etc.”.

De heer Jan de Ridder (69)
De heer De Ridder wordt onderscheiden op grond van zijn beroepsmatige en daaraan gerelateerde activiteiten op het terrein van onderwijs, onderzoek en bestuur voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij was van 1982 tot 1990 als universitair docent, van 1990 tot 2008 universitair hoofddocent, in 2003 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht, in 2008 als gewoon hoogleraar Bestuurskunde en sinds zijn vervroegde uittreding in 2014 is hij verbonden aan de faculteit als honorair hoogleraar Comparative Public Management (Internationaal vergelijkende bestudering van het management van de publieke sector). De heer de Ridder kan gekenmerkt worden als een wetenschapper bij uitstek, een pionier die vaak als een van de eersten het belang van een bepaalde thematiek zag en vervolgens daarover gezaghebbend publiceerde. Hij heeft een brede belangstelling hetgeen in zijn multidisciplinaire onderzoek tot uitdrukking komt door inzichten te gebruiken uit zowel de sociale wetenschappen als uit de rechtsgeleerdheid. Hij houdt zich bezig met bestuursrecht en bestuurskunde op nationaal en internationaal niveau. Voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen is de heer de Ridder van grote betekenis geweest bij de oprichting van de opleiding Juridische Bestuurswetenschappen begin jaren 80, een voor Nederland unieke opleiding bestuurskunde aan een juridische faculteit. De heer de Ridder is mede vanwege zijn grote kennis en analytische benadering veel gevraagd voor onderzoekscommissies voor ministeries. Het wetenschappelijk onderzoek van De heer de Ridder heeft, behalve in de academische wereld, ook maatschappelijk gezien grote betekenis gehad. De heer de Ridder is bleef met zijn onderwijs- en onderzoekactiviteiten niet binnen de landsgrenzen: hij is werkzaam geweest als docent en onderzoeker Public Administration aan de Central Michigan University in Michigan USA en als docent bij de University of Ontario Law School. Verder heeft de heer de Ridder twee internationale samenwerkingsprojecten begeleid bij de faculteit Public Administration and Management van de University of Mzumbe in Tanzania. Het onderwerp ‘Toezicht’ kan worden gezien als een rode draad die door de wetenschappelijke loopbaan van De Ridder loopt. Ook op dit vlak is hij zonder meer een pionier en kenner bij uitstek. Hij werd als eerste in Nederland benoemd tot bijzonder hoogleraar Toezicht en is van 2011 tot 2016 onder meer voorzitter geweest van de vereniging VIDE, de beroepsvereniging van inspecteurs, toezichthouders en evaluatoren. De heer de Ridder heeft gedurende zijn loopbaan laten zien dat hij hart heeft voor het wetenschappelijk onderwijs en heeft met zijn brede en gedegen kennis een waardevolle bijdrage geleverd aan de samenleving.

Mevrouw Froukje Neef (72)
Mevrouw Neef wordt onderscheiden op grond van twee vrijwilligersactiviteiten, te weten haar vrijwilligerswerk bij verzorgingshuis De Hoprank te Peize en haar vrijwilligerswerk voor het Nederlandse Rode Kruis afdeling Noordenveld. Mevrouw Neef is al ruim 15 jaar vrijwillig zeer actief voor de bewoners van de Hoprank. Zij ondersteunt bij handenarbeid, bloemschikken en Komesan (activiteit met optredens voor senioren) en is actief in het bezoeken van bewoners. Zij is actief, brengt ideeën in en helpt tegelijkertijd ook met praktische zaken als ziekenhuisbezoek, maar ook met het klaarzetten en opruimen. Door de vrijwilligerscoördinator bij de Hoprank wordt mevrouw Neef omschreven als iemand die altijd om een ander denkt en belangeloos voor iedereen klaarstaat, heel bescheiden en discreet is en zorgvuldig haar afspraken nakomt ondanks dat ze een heel drukke agenda heeft. Mevrouw Neef heeft zich daarnaast al sinds 1998 belangeloos ingezet voor het Rode Kruis afdeling Noordenveld, waar zij vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking coördineert. Zij wordt omschreven als een sociaal en vrijgevig persoon die graag wat extra’s doet.

De heer Hilbert de Kleine (76)
De heer De Kleine wordt onderscheiden op grond van meerdere vrijwilligersactiviteiten, voor de Protestantse Gemeente te Roderwolde, het CDA afdeling Roden, de zaterdagvoetbalvereniging Oranje Nassau en de Vrije Tijd Tuinders te Roden. De heer De Kleine is in de periode 1974-2005 voor de Kerkvoogdij van de Protestantse Gemeente te Roderwolde in totaal 25 jaren actief geweest. Daarna is hij van 2005 tot april 2017 actief geweest als coördinator van de Archiefgroep van genoemde kerk. Volgens de Kerkenraad heeft de heer De Kleine zijn werkzaamheden altijd nauwkeurig en zorgvuldig uitgevoerd en de samenwerking met hem is altijd als zeer plezierig ervaren. Voor het CDA afdeling Roden is hij sinds 2010 actief. Zijn functioneren wordt gekenmerkt door bescheidenheid, redelijkheid en verstand. De heer De Kleine wordt omschreven als een stabiele factor voor de hele afdeling CDA Noordenveld. Bij voetbalvereniging Oranje Nassau is de heer De Kleine sinds 2007 actief. In die functie is hij iemand die voor een ieder klaar staat, sociaal is en makkelijk benaderbaar. Iemand waar je als club niet zonder kunt. Tenslotte is de heer De Kleine bij de Vrije Tijd Tuinders te Roden voorzitter geweest in 2004-2005.

De heer Leo de Vos (61)
De heer De Vos wordt onderscheiden op grond van verdiensten in zijn hoofdfunctie, aangevuld met verschillende daaraan gerelateerde vrijwilligersactiviteiten. De heer De Vos is bijna 20 jaar geleden een melkschapenhouderij gestart. Uit de aanvraag blijkt dat hij een enorme bijdrage heeft geleverd aan de verdere professionalisering van de melkschapenhouderij in Nederland. De heer De Vos heeft het duurmelken bij schapen mogelijk gemaakt, een bijzondere prestatie. Met veel inzet en toewijding heeft hij het mogelijk gemaakt dat een groot deel van zijn veestapel niet meer jaarlijks hoefde af te lammeren om toch de meeste melk per schaap per jaar te produceren van de lage landen, bij uitbreiding van Europa en daarmee wellicht ook wel van de wereld. Door zijn inbreng heeft de melkschapenhouderij het huidige niveau gehaald met ook nog een positieve internationale uitstraling. Hiervoor staat hij nationaal als internationaal hoog aangeschreven. Hij is altijd bereid om zijn kennis te delen met collega’s en met de Vereniging van Melkschapenhouders. Hij wordt omschreven als iemand met plezier in het werk, focus, eigen visie en wil, coöperatief gedrag, een karakteristieke persoonlijkheid van het type ruwe bolster blanke pit, met oog voor mensen om hem heen, een familieman. Verder heeft hij als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders (NVPM) meegewerkt aan onder andere het verder professionaliseren van het houden van melkschapen door het delen van kennis, het opzetten van een netwerk binnen de en het organiseren van diverse studiebijeenkomsten, ook voor internationale groepen. Ook als bestuurslid van LTO Nederland heeft hij de belangen van de leden en de sector behartigt en zich ingezet voor professionalisering melkschapenhouderij.

foto van Ditisnorg.nl.
LeukMeer reacties weergeven

Opmerking plaatsen

Opmerkingen